Інформація

про рішення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Києво-Святошинського району Київської області від 16 січня 2019 року

Постійно діюча конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Києво-Святошинського району Київської області  16 січня 2019 року на своєму засідання прийняла рішення:

1. Оголосити конкурс на заняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради».

2. Затвердити зміст оголошення про проведення конкурсу на заняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», що додається.

3. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на заняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.


Додаток

До протоколу № 1 

засідання постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Києво-Святошинського району Київської області

 

Оголошення 

про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центральна  районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»

Правові підстави: Основи законодавства України про  охорону здоров’я,  постанова  КМУ від 27.12.2017 р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Києво-Святошинського районної державної адміністрації від 14.01.2019 р. № 10 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради».

Дані про заклад: Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна  лікарня Києво-Святошинської районної ради», вул. Соборності, 51, м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08454.

Основний  напрям діяльності: надання амбулаторної та стаціонарної вторинної  медичної допомоги.

Структура закладу включає адміністративно-управлінські, лікувально-профілактичні та допоміжні, в т.ч., господарські підрозділи.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу в 2019 році по загальному фонду складають – 248741800 грн.

Статут додається (додаток 1).

Приймання документів  здійснюється з 18.01.2019 р. по 05.02.2019 р. включно за адресою: проспект Перемоги,126, м. Київ, 03115.

Телефон для довідок: +38(067)7935361, електронна пошта: vozksrda@gmail.com.

Перелік документів, що надаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 3;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 5;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Довіка МВС та медичні довідки мають бути видані не раніше двох місяців до моменту їх подання до конкурсної комісії.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) спеціальності галузі знань «Охорона здоров'я», спеціалізація або наявність кваліфікаційної категорії за фахом «Організація і управління охороною здоров'я», післ ядипломне підвищення кваліфікації за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Стаж роботи за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" на посадах керівників закладів охорони здоров’я - не менше 5 років.

Претенденти повинні знати: Конституцію та закони України; акти законодавства, нормативні документи, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в районі; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника є не меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, яка складається з посадового окладу, підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах); надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо); доплат (за науковий ступінь тощо); премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу, допомоги на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки та матеріальної допомоги у розмірі однієї середньомісячної зарплати. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном.

Істотні умови контракту з керівником Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»:

 1.Керівник зобов’язується здійснювати поточне управління (керівництво) Комунальним некомерційним підприємством «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» (надалі – підприємство), у тому числі, забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність підприємства, раціональне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2.Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом закладу.

3.Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, статутом підприємства та контрактом.

4. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства, контрактом.

5. Керівник закладу зобов’язується:

1) організовувати роботу підприємства відповідно до статуту підприємства;

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном на його вимогу квартальну, річну фінансову та іншу звітність закладу;

4) організовувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників підприємства;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за підприємством на праві оперативного управління основних засобів;

6) організовувати дотримання у підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці в межах наявного фінансування;

7) організовувати раціональне та ефективне цільове використання коштів, що передбачені для утримання підприємства та надання безоплатної медичної допомоги;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

   10) організовувати виконання планових показників діяльності підприємства;

   11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників, головного бухгалтера та працівників підприємства;

12) подавати на погодження Органові управління майном фінансовий план та план використання бюджетних коштів підприємства;

13) повідомляти Орган управління майном про свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

14) затверджувати розподіл обов’язків між своїми заступниками;

15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог;

16) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

18) укладати господарські договори, в тому числі, договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори, а також договори підряду;

19) відшкодовувати збитки, завдані підприємством  з його вини, згідно із законодавством;

20) затверджувати наказами підприємства положення про структурні підрозділи підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер;

21) організовувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

22) своєчасно і в повному обсязі організовувати виконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

23) затверджувати посадові інструкції працівників підприємства;

6. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини.

7. Керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в банках, органах Державної казначейської служби;

4) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах фінансового плану згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

9) представляти інтереси підприємства у судових органах відповідно до законодавства, делегувати таке право іншим особам.

8. Орган управління майном має право:

1) вимагати від Керівника подання звіту про його діяльність з управління підприємством, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника;

3) здійснювати контроль за діяльністю підприємства, ефективністю використання коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.

9. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків.

10. Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню матеріальних та соціально-економічних умов для функціонування підприємства;

2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати заклад матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

11. Орган управління майном:

1) погоджує фінансовий план, план використання бюджетних коштів;

2) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

3) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо тимчасового покладення виконання обов’язків Керівника.

12.У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

13.Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

14.Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.

15. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у підприємстві;

3) невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини керівника.

16. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.

17. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою Сторін;

3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

18. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

19. Контракт украється строком на п’ять років.

Якщо після закінчення строку дії цього контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із Сторін не вимагає їх припинення, дія цього контракту вважається продовженою на строк, на який його було укладено.

20. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

Конкурс відбудеться 15.02.2019 р. в приміщенні Києво-Святошинської районної державної адміністрації (пр. Перемоги, 126, м. Київ, 03115).

 

 

                                                                                                                                                  Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Києво-Святошинської

районної державної адміністрації

Київської області

«28» грудня 2018 р. № 941

 

 

ПОГОДЖЕНО

Розпорядження

голови Києво-Святошинської

районної ради Київської області

«19» грудня 2018 р. № 164

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»


м. Київ

2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, яке надає послуги вторинної/спеціалізованої та іншої  медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене за рішенням Києво-Святошинської районної ради Київської області VII скликання (надалі – Засновник) від 06 вересня 2018 року № 471-29-VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району у комунальне некомерційне підприємство.

Майно підприємства є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Києво-Святошинського району Київської області в особі Києво-Святошинської районної ради Київської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків  Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району, а також за договорами, укладеними між Відділом охорони здоров’я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та постачальниками щодо забезпечення функціонування реорганізованої Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району.

1.3. Підприємство створене на базі майна територіальних громад сіл, селищ та міст Києво-Святошинського району та віднесене до сфери управління Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селищ та міст Києво-Святошинського району в особі Києво-Святошинської районної ради Київської області (надалі – Засновник), яка на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегувала повноваження щодо управління підприємством Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області (далі – Уповноважений орган управління).

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Засновнику та Уповноваженому органу управління.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади, Засновника та цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2.1. Найменування підприємства:

2.1.1.Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»;

2.1.2.Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ЦРЛ   Києво-Святошинської райради».

2.2.Місцезнаходження Підприємства: 08154, Київська область,  Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Соборності, будинок 51.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення через надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України, а також управління медичним обслуговуванням населення в адміністративних межах Києво-Святошинського району.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Створення разом із Засновником та Уповноваженим органом управління умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.

3.2.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої   стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду. Медична практика з надання вторинної/спеціалізованої та інших видів  медичної допомоги.

3.2.3. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації через скеровування пацієнтів до інших закладів охорони здоров’я  у порядку, встановленому законодавством України або залучення до консультацій та надання медичної допомоги хворим високваліфікованих спеціалістів із наукових установ та закладів охорони здоров’я третинного рівня надання медичної допомоги на базі Підприємства.

3.2.4. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.2.5. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.2.6. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.

3.2.7. Проведення профілактичних оглядів та щеплень.

3.2.8. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

3.2.9. Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються Підприємством і підлягають зазначеним оглядам.

3.2.10. Контроль за статистичним  обліком і звітністю в  комунальних закладах  охорони здоров’я.

3.2.11. Організація і надання платних послуг, відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

3.2.12. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлених з них препаратів та їх реалізація.

3.2.13. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами.

3.2.14. Використання, транспортування, придбання, зберігання, обслуговування, утилізація джерел іонізуючого випромінювання.

3.2.15. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт.

3.2.16. Участь у пільговому забезпеченні населення лікарськими засобами, медичними виробами, засобами медичної реабілітації населення, відшкодування пацієнтам їх вартості, у  визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення охорони здоров’я, в тому числі за рахунок відповідних державних, регіональних та місцевих програм.

3.2.17. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз′яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

3.2.18. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.

3.2.19. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.

2.2.20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

3.2.21. Залучення юридичних та  фізичних осіб, медичних працівників для надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, в  тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами, фахівців третинного рівня і співробітників наукових закладів, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг.

3.2.22. Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності комунальних закладів охорони здоров’я  Києво-Святошинського району з метою забезпечення  виконання районних і державних програм (організація роботи медичної комісії райвійськкомату, Медичної ради, медичної служби цивільного захисту, тощо).

3.2.23. Організація денних стаціонарів.

3.2.24. Планування розвитку вторинної/спеціалізованої медичної допомоги у Києво-Святошинському районі.

3.2.25. Забезпечення дотримання стандартів лікування у відповідності до уніфікованих клінічних протоколів і клінічних маршрутів пацієнта.

3.2.26. Вивчення, аналіз, прогнозування показників стану здоров’я населення та прийняття розпорядчих рішень за результатами аналізу спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення.

3.2.27. Здійснення іншої  не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.2.28. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

3.2.29. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Києво-Святошинського району Київської області  на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого Уповноваженим органом управління (Головним розпорядником бюджетних коштів), самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

 4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

 4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись  закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником та Уповноваженим органом управління.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого, регіонального та/або державного бюджету, державних фондів  (Бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства, в тому числі,  кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами, в тому числі,  з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно  організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські, інвестиційні угоди, договори державно-приватного партнерства з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.6. Організовувати  власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, придбання та списання основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати, реорганізовувати, ліквідовувати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Організовує належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування в межах наявного фінансування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. Планує свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (населених пунктах, ОТГ, районі, області).

6.2.5. Організовує своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Розробляє та реалізовує  кадрову політику, контролює підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Акумулює  власні надходження та витрачає їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

7.1. Управління Підприємством здійснює Уповноважений орган управління.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Уповноваженого органу управління за погодженням  Засновника  шляхом видання розпорядження голови Києво-Святошинської районної ради Київської області, із урахуванням висновків профільної постійної комісії районної ради, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством. Строк найму, права, обов’язки  і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Засновник:

7.3.1. Погоджує Підприємству договори  про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.2. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Уповноважений орган управління:

7.4.1.Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.4.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього за погодженням Засновника шляхом видання розпорядження голови Києво-Святошинської районної ради Київської області,  із урахуванням висновків профільної постійної комісії районної ради.

7.4.3. Погоджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.4.4. Укладає і розриває контракт з  директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.4.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальних громад або спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Києво-Святошинського району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.5. Уповноважений орган управління, органи виконавчої влади укладають  з Підприємством договори про  медичне обслуговування за рахунок коштів  бюджету.

7.6. Директор Підприємства:

7.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Уповноваженого органа управління.

7.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.6.4. Несе відповідальність за організацію та  формування  виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.6.7. Організовує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.6.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, організовує повідомлення  відповідних органів про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.6.9. Подає в установленому порядку на вимогу Уповноваженого  органу управління (Головного розпорядника бюджетних коштів) квартальну, річну звітність Підприємства.

7.6.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства, та цивільно-правові договори. Організовує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.6.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.6.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє медичного директора, його заступників, керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.6.13. Організовує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.6.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.6.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.6.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, в тому числі:

- положення про преміювання працівників  Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

 - порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.6.17. За погодженням із Засновником  відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.6.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Уповноваженим органом управління і Директором Підприємства.

7.6.19. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис.

7.7. Організація надання медичної допомоги, внутрішній контроль її якості покладаються на заступників директора за напрямками діяльності згідно з розподілом обов’язків, які несуть відповідальність за результати цієї діяльності. 

7.8. Персональну відповідальність за організацію додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та звітності несе головний бухгалтер у встановленому законодавством порядку.

7.9. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

8. Організаційна структура підприємства

 

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінські підрозділи.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи.

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

9. Повноваження трудового колективу

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференцію) трудового колективу, професійні спілки, або Раду трудового колективу, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації або органу, уповноваженого представляти трудовий колектив, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу чи особі.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах або конференції колективу.

9.6.  Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, реалізації цільових державних або місцевих програм, інших не заборонених законодавством джерел.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник та Уповноважений орган управління має право здійснювати контроль фiнансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику та Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

 10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги  вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління за погодженням із Засновником відповідно до порядку, визначеному чинним законодавством.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

                                          Додаток 2

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                                 ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

  

                                                                                                                   Додаток 3

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вченез вання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місцепроживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачів ідомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                              __________________

            (підпис)

  

                                                                                                    Додаток 4 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України

 “Про запобіганнякорупції” 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________2019  р.

________________ 
(підпис)

___________________ 
(прізвище, та ініціали)


 

                                                                Додаток 5
                                                                 до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місцероботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

1)    акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**ні

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?          

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**ні

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи директором КНП «ЦРЛ Києво-Святошинської райради», на:

 

1)    патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**ні

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**ні

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**ні

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**ні

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади) ?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**ні

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**ні

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____  _______ 20___ р.        ____________________________

                                               (підпис)                                       (П.І.Б.)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у  разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.
Розвиток медичної галузі

у Києво-Святошинському районі

Впродовж 2016-2017 років значно покращилась матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів Києво-Святошинського району, що дозволяє населенню району отримувати більш якісні послуги в найкоротші терміни.

Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району

Для клініко-діагностичної лабораторії поліклініки ЦРЛ з метою отримання точних результатів при мінімальних затратах часу придбано гематологічний, імуноферментний  та біохімічний автоматичні аналізатори для визначення показників крові, аналізатор електролітів крові для визначення у крові іонів натрію, калію, кальцію, хлору, аналізатор глюкози для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах організму.

У фізіотерапевтичний кабінет придбано апарат УВЧ та інфразвук.

Кабінет кардіології укомплектовано цілодобовими моніторами тиску, електрокардіограми та дихання, що дає змогу своєчасно виявити та розпочати лікування порушень в діяльності серця, які є причиною виникнення інфарктів та інсультів.

Введено в експлуатацію 3 сучасних апарати для ультразвукової діагностики у дитячу поліклініку, жіночу консультацію, які дозволяють діагностувати на ранніх стадіях вади серця плода та інші захворювання, та стаціонар лікарні, що дає змогу проводити оперативні малоінвазивні втручання під контролем апарату УЗД.

У пологове відділення закуплено нові ліжечка для немовлят, сповивальні столики, апарат для штучної вентиляції легень, нові кушетки.

У травматологічне відділення для транспортування пацієнтів придбано нові візки, каталки.

У реанімаційне відділення придбано і встановлено апарати для штучної вентиляції легень, монітор пацієнта.

 З метою впровадження новітніх медичних технологій відкрито нове гінекологічне відділення, придбано  гістерорезектоскоп, аргонно–плазмовий блок, лапароскоп, що дає змогу проводити органозберігаючі оперативні втручання без розтину черевної порожнини.

Придбано сучасне обладнання для сучасної діагностики та лікування:

у операційну травматологічного відділення придбано електронно-оптичний перетворювач – це сучасна рентгенологічна система з С-подібним штативом, що дозволяє проводити рентгенологічне обстеження пацієнта під час проведення операції і контролювати операцію в реальному часі, що суттєво зменшує тривалість операції та дозу опромінення.

Придбано пересувний рентгенологічний апарат, що дає змогу проводити рентгенологічні обстеження у палатах стаціонару для лежачих хворих.

У операційній об’єднаного відділення хірургічного профілю запроваджено та розпочато проведення літотрипсії (дроблення каміння у нирках та сечовивідних шляхах ) та малоінвазійні операції на передміхуровій залозі.

Придбано відеогастроскоп, відеоколоноскоп та мобільний відеобронхоскоп, що дозволяє у максимально повному обсязі обстежувати шлунково-кишковий тракт, бронхолегеневу систему та вчасно виявляти патологію, що являється запорукою успішного лікування пацієнтів у подальшому.

Для перевезення медичної комісії  до районного військкомату придбано автобус.

Проведено капітальні ремонти приміщень та відділень: першого та другого поверху дитячої поліклініки, окремих приміщень пологового будинку, приміщення жіночої консультації, окремих приміщень поліклініки ЦРЛ із заміною вікон, окремих приміщень інфекційного відділення, капітальний ремонт даху харчоблоку ЦРЛ, капітальний ремонт даху центрального стерилізаційного відділення, проведено реконструкцію окремих приміщень протитуберкульозного відділення.

Хірургічне відділення Центральної районної лікарні є базою навчання кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

 

КЗ «Києво-Святошинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі ЗПСМ) отримали нові санітарні  автомобілі, що значно підвищує якість обслуговування населення лікарями ЗПСМ.

З метою скорочення часу доїзду бригади невідкладної медичної допомоги та посилення контролю якості роботи медпрацівників створено централізовану диспетчерську службу району. Для цього придбано та встановлено  в автомобілі відеореєстратори та навігатори, є можливість запису розмов диспетчера із пацієнтами.

Автомобілі невідкладної медичної допомоги в достатній кількості забезпечені бензином і технічним обслуговуванням.

Пункти невідкладної медичної допомоги забезпечені новими сумками-укладками, які повністю забезпечені сучасним медичним обладнанням та медикаментами. Лікарі АЗПСМ отримали сумки дільничних лікарів, мішки Амбу для штучної  вентиляції  легень,  прилади  для  вимірювання  артеріального  тиску (тонометри) та рівня цукру крові (глюкометри), гемоглобінометри.

У 2016 році амбулаторії було оснащено електрокардіографами ЮКАРД з вбудованою телеметричною системою, які дозволяють передавати кардіограми в Київський обласний кардіологічний диспансер та протягом 10-20 хвилин отримувати заключення кардіолога.

На базі КЗ «Києво-Святошинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» проводились курси удосконалення фельдшерів амбулаторій ЗПСМ, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів Київської області, проводяться виїздні курси тематичного удосконалення лікарів Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупіка.

КЗ «Києво-Святошинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» є базою навчання лікарів кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

 

КЗ «Києво-Святошинська районна стоматологічна поліклініка»

Придбано і введенно в експлуатацію рентгенологічний апарат, який дозволяє зменшити променеве навантаження на пацієнта в 10 разів, рентгенологічну машину для автоматичної проявки рентгенівських знімків, що дозволило скоротити час очікування і, відповідно, підвищити якість обслуговування пацієнтів.

У всіх чотирьох філіях стоматполіклініки, що знаходяться в м. Боярка, проведена заміна вікон на металопластикові. Проведено ремонт стоматологічного кабінету на базі приміщення жіночої консультації ЦРЛ. На базі Боярської амбулаторії ЗПСМ №2 (вул. Молодіжна, 1) проведено капітальний ремонт стоматологічного кабінету, де ведуть прийом дитячі стоматологи-терапевти. Для їх потреб придбано та введено в експлуатацію 2 нові стоматологічні установки та портативний рентген апарат.


Вишнівська міська лікарня

У 2016 році придбано імуноферментний, біохімічний та глюкозний автоматичні аналізатори, мікроскопи, комп’ютери, рентгенодіагностичний цифровий комплекс, санітарний автотранспорт.

Проведено ремонтні роботи у приміщеннях жіночої консультації, придбано нові крісла для огляду жінок, апарат для ультразвукової діагностики, кольпоскоп для виявлення гінекологічної патології у жінок.