13.04.2017
День охорони праці у 2017 році
Відповідно до Указу Перзидента від 18.08.2006 № 685/2006 День охорони праці в Україні відзначається щорічно 28 квітня на Всесвітній день охорони праці.
За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього для охорони праці – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».
Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами.
Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом.
Систематичний і достроковий збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підргунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави.
Водночас для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації сприятиме створенню безпечних робочих місць.
Проблеми у сфері охорони праці передбачається розв’язати шляхом:
- підвищення ефективності державного управління охороною праці, удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності структурних підрозділів з охорони праці місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;
- підвищення рівня відповідальності роботодавців за створенням безпечних і здорових умов праці, своєчасністю подання достовірної інформації про стан охорони праці на підприємствах;
- удосконалення системи ведення обліку та проведення аналізу даних про випадки травматизму на виробництві та професійних захворювань;
- розроблення та впровадження нових інноваційних технологій і сучасних матеріалів та наукових досягнень у сфері охорони праці;
- підвищення вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці;
- розширення системи інформаційного забезпечення громадськості з питань охорони праці;
- використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань охорони праці.
На виконання Закону України «Про охорону праці» та листа Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2017 № 11-24/1387 керівникам структурних підрозділів адміністрації та органам місцевого самоврядування був направлений лист від 12.04.2017 № 07-28/1160 для виконання Плану заходів з підготовки та проведення в Україні 28 квітня Дня охорони праці, в рамках Всесвітнього дня охорони праці.
Києво-Святошинська райдержадміністрація постійно проводить роботу з метою забезпечення здорових та безпечних умов праці на підприємствах району.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.12.2013 № 1007 було схвалено проект Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Києво-Святошинському районі на 2013-2016 роки, яку було затверджено рішенням сесії районної ради Києво-Святошинського району від 26.12.2013 № 392-33-VI.
Дана Програма була направлена до органів місцевого самоврядування з метою затвердження на місцях.
У зв’язку з закінченням терміну дії даної Програми райдержадміністрацією був направлений лист від 12.04.2017 № 07-28/1161 для керівників структурних підрозділів адміністрації та органам місцевого самоврядування з метою виконання «Плану заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Київській області на 2017 рік» (далі План).
Мета заходів Плану є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та вирішення завдань правого, організаційного, матеріально – технічного і аналітичного забезпечення охорони праці, що сприятиме зменшенню видатків на ліквідацію наслідків аварій та відшкодуванню шкоди на виробництві.
Структурними підрозділами райдержадміністрації та Фондом державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві профзахворювань у Києво-Святошинському районі систематично проводиться аналіз стану охорони праці на підприємствах за участю профспілкових організацій, з метою надання організаційно-методичної допомоги керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування у проведенні атестації робочих та забезпечення укомплектування їх наочною агітацією, нормативно-правовою літературою постійно проводяться семінари, кругли столи та виїзні засідання з керівництвом підприємств та працівниками з питань охорони праці.
Управлінням соціального захисту населення постійно контролюється укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях, які використовують найману працю.
З початку 2017 року зареєстровано 25 колективних договорів, якими охоплено 1 109 працівників району.
При реєстрації, обов'язковою умовою є дотримання Закону України «Про охорону праці», який направлений на вирішення найважливіших питань щодо запобігання аварійності, виробничого травматизму і професійної захворюваності на виробництві, здійснення необхідних заходів щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту, зокрема зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
Києво-Святошинським районним центром зайнятості проведено 21 семінарських занять для роботодавців в яких прийняли участь 210 представників підприємств.
Одним з приорітетних завдань семінарів було і є інформування керівників щодо заходів з пропаганди безпечних та не шкідливих умов праці, питання про покращення стану промислової безпеки та виробничого середовища на промислових підприємствах, безпечної праці та підготовці кваліфікованих кадрів, медицина праці, організація медичного обслуговування робітників та досвід роботи.
Керівникам підприємств рекомендовано неухильно дотримуватися законодавства про охорону праці, а саме в проведенні атестації робочих місць за умовами праці, медичного огляду працівників для яких він є обов’язковим.
Рекомендується більшу увагу звертати на новостворені підприємства, працювати над вирішенням проблем не лише напередодні Всесвітнього дня охорони праці, а постійно, дбаючи про неухильне дотримання законодавства про охорону праці, що є запорукою збереження життя і здоров’я працівників. Підвищувати культуру виробництва для зменшення викиду у навколишнє середовище шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

План заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Київській області на 2017 рік

План заходів з підготовки та проведення в Україні 28 квітня Дня охорони праці, в рамках Всесвітнього дня охорони праці

Назад