31.08.2015
До уваги підприємницької громадськості!
Запрошуємо долучитися до обговорення проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Києво-святошинському районі на 2015-2016 роки. 
Пропозиції та зауваження до проекту Програми приймаються до16.09.2015 року щоденно, крім вихідних днів, з 9-00 до 17-00 год. за електронною адресою zagvid@ks-rda.gov.ua та по телефонній лінії (044) 454-47-23.
 Відділ економічного розвитку та інфраструктури адміністрації

                                                                                  ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва

в Києво-Святошинському районі

на 2015-2016 роки

 

І.  Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємства в Києво-Святошинському районі

на 2015-2016 роки:

Назва програми:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Києво-Святошинському районі на 2015-2016 роки.

Підстави розробки:

§  Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державного служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44;

§  Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;

§  Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»;

§  Закон України «Про Національну програму сприяння та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

§  Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

§  Постанова Кабінету Міністрів від 31.01.2007 №106 «Про затвердження

Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

                                                                                                          

      Розробник програми:  Києво-Святошинська районна державна адміністрація

Мета програми: забезпечення стійкого розвитку малого і середнього підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

 

Пріоритети програми: Пріоритетними напрямами підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва Києво-Святошинського району визначені:

▪ підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

▪ удосконалення систем державної реєстрації суб'єктів господарювання та дозвільної системи;

▪ удосконалення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки;

▪ впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва;

▪ удосконалення інфраструктури підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва та їх інформаційного забезпечення;

▪ розвиток системи освітніх послуг для малого і середнього підприємництва.

 

Завдання програми:

формування сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності;

запровадження фінансово-кредитних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва;

▪   удосконалення ресурсної підтримки суб'єктів малого підприємництва;

▪ подальший розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, підвищення якості та розширення спектру їх послуг;

▪ розширення можливостей інформаційного забезпечення суб'єктів малого підприємництва;

▪ забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць, само зайнятості;

▪ підвищення рівня підприємницької активності сільського населення;

▪ розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого і середнього підприємництва;

▪ підвищення підприємницької культури населення.

 

Основні принципи програми:

§  принцип об'єктивності (Програма розробляється на основі інформації органів державної статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);

§  принцип гласності (доступність для громадськості);

§  принцип самостійності (полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання Програми;

§  принцип доцільності (визначення обґрунтованої необхідності розробки Програм з метою підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва);

§  розроблення Програми забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

§  принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб'єктів підприємницької діяльності). 

 

Терміни реалізації програми:

2015-2016 роки.

 

Обсяг фінансування:

Обсяг фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва в               Києво-Святошинському районі на 2015-2016 роки з районного бюджету планується в таких розмірах:

▪ на 2015 рік – 10,0 тис.грн.

▪ на 2016 рік – 10,0 тис.грн.

 

Очікувані результати: Підвищення ролі малого і середнього підприємництва у соціально-економічному розвитку Києво-Святошинського району сприятиме:

▪ зростанню кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва;

▪ зростанню податкових надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів;

▪ створенню нових робочих місць суб'єктами малого і середнього підприємництва;

▪ збільшенню обсягів реалізації продукції малими і середніми підприємствами у загальному обсязі реалізації продукції району.

 

                                                                                                                         Таблиця1

 

Прогноз розвитку сфери  малого і середнього підприємництва

 в Києво-Святошинському районі на 2015 – 2016 роки

 

№ п/п

Прогнозні кінцеві результати від реалізації

Програми

Вихідні дані на початок дії Програми (очік. 2014р.)

Прогнозні        результати

2015

рік

2016

рік

1

2

3

4

5

1.

Кількість малих підприємств, (одиниць)

3913

4021

4140

2.

Кількість малих підприємств, на 10 тис. осіб населення (одиниць)

159,0

173,0

190,0

3.

Кількість фізичних осіб підприємців, (одиниць)

13900

13958

15354

4.

Кількість фермерських господарств, (одиниць)

135

141

153

5.

Загальна площа сільгоспугідь фермерських господарств (з урахуванням орендованих земель), га

716,3

716,3

716,3

6.

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (осіб), всього

17694

18579

20437

7.

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн.

5964,5

6360,9

7217,4

8.

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) району, % (станом на 01.01.2014р.)

9,6

10,1

11,0

9.

Сума надходження до бюджетів усіх рівнів від  суб’єктів малого підприємництва, млн. грн.

106,0

116,6

128,3

10.

Частка податкових надходжень від діяльності малого підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень, %

16,6

17,4

19,1

11.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць:

58

59

66

 

- бізнес-центрів

1

1

1

 

- бізнес-інкубаторів

0

1

2

 

- лізингових центрів

3

3

4

 

- фондів підтримки підприємництва

1

1

1

 

- небанківських фінансових кредитних установ

5

5

6

 

- інвестиційних фондів

4

4

5

 

- технопарків

-

-

-

 

- інформаційно-консультативних установ

44

44

47

12.

Координаційні ради з питань підприємництва

1

1

1

13.

Громадські об'єднання підприємців

6

8

11

14.

Кількість безробітних, які пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб

143

150

165

15.

Кількість створених нових робочих місць, тис. одиниць

2,45

2,57

2,83

 

 

 

ІІ. Аналіз стану розвитку малого і середнього підприємництва

в Києво-Святошинському районі

 

         Мале і середнє підприємництво – це багатогранне соціально-економічне явище, розвиток якого суттєво впливає на загальний стан економіки і є виразним показником становлення демократичного суспільства. Зміцнення цього сектора сприяє вирішенню проблеми зайнятості населення, насиченню вітчизняного ринку товарами і послугами, підвищенню добробуту громадян і держави в цілому.

         У сучасних умовах мале і середнє підприємництво є потужним ресурсом розвитку економіки району. Ефективне його використання у значній мірі залежить від системного програмного регулювання цієї сфери на районному рівні.

         Протягом 2013 – 2014 років в районі триває тенденція щодо збільшення кількості малих підприємств. Кількість малих підприємств у 2013 році склала 3805 одиниць, що на 4,7 % більше, ніж у 2012 році. Очікується, що у 2014 році кількість малих підприємств складатиме 3913 одиниць.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2010 році становила 159,0 одиниць. Протягом 2013-2014 років цей показник має стійку тенденцію до зростання (на 14,4 % у 2013 році, та очікується на 4,9 % у 2014 році. Планується, що у 2015 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться до 173,0  одиниць, а в 2016 році – до 190.

Кількість фізичних осіб – підприємців у 2013 склала 13649 одиниць, що на 0,6% більше ніж у 2012 році. У 2014 році очікувана кількість - 13900 одиниць.

На 2015-2016 р.р. кількість фізичних осіб підприємців буде складати відповідно – 13958 та 15354 одиниць.

 

Кількість суб'єктів підприємництва в розрізі населених пунктів

станом на 01.10.2014 року

 

Назва ради/населений пункт

Кількість зареєстрованих юридичних осіб

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців

Наявність фермерських господарств один

1

2

3

4

1. Боярська

1584

3567

9

2. Вишнева

2529

3262

2

3. Чабанівська

287

682

2

-Новосілки

130

362

2

-Чабани

157

320

-

4. Білогородська

204

417

4

-Білогородка

204

417

4

-Шевченково

2

2

-

5. Бобрицька

142

38

1

6. Бузівська

149

110

2

- Бузова

104

48

1

- Любимівка

19

12

-

-Гурівщина

20

39

1

- Буча

3

8

-

- Хмільна

3

3

-

7. Віта-Поштова

107

147

1

-Віта-Поштова

79

103

1

-Юрівка

28

44

-

8. Гатненська

93

291

-

9. Гореницька

175

257

5

- Гореничі

107

182

3

-Лука

5

22

-

-Гнатівка

4

18

-

-Стоянка

59

35

2

10. Горенська

140

399

7

-Горенка

130

397

6

-Мощун

10

39

1

11. Дмитрівська

172

224

-

-Дмитрівка

100

148

-

-Мила

47

38

-

- Капітанівка

25

38

-

12. Забірська

80

101

29

13. Княжицька

25

60

7

-Княжичі

16

33

4

-Жорнівка

9

27

3

14. Крюківщинська

138

373

1

15. Лісниківська

22

65

2

16. Личанська

55

35

4

17. Мироцька

17

30

1

18. Мих. Рубежівка

89

115

3

-Мих. Рубежівка

81

109

1

-Забуча

8

6

2

19. Музичанська

48

71

-

-Музичі

38

59

-

-Неграші

10

12

-

20. Малютянська

31

94

6

-Малютянка

31

88

6

- Іванків

-

6

-

21. Петрівська

208

257

3

22. Петрушківська

43

45

-

23. ПП. Борщагівська

688

800

-

- ПП. Борщагівка

522

624

-

- с.Чайки

166

176

-

-ур. Чайка

-

-

-

24. Соф. Борщагівка

381

577

20

25. Тарасівська

155

473

1

-Тарасівка

149

433

1

-Нове

6

40

-

26. Ходосіївська

66

46

5

27. Хотівська

94

253

-

-Хотів

63

232

2

-Кременище

4

8

-

-Круглик

27

13

-

28. Шпитьківська

141

158

5

-Шпитьки

85

116

4

-Горбовичі

27

15

1

- Мрія

11

6

-

-Лісне

18

21

-

По району

7550

13019

114

     

Спостерігаються позитивні зміни у напрямку переорієнтування суб'єктів підприємницької діяльності на інші сфери, зокрема у сільське господарство, будівництво, транспорт та зв'язок, туризм, готельне господарство.

Щорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у 2011 році становив 5109,8 млн. грн., у 2012 році – 5144,7 млн. грн., в 2013 році – 5620,8 млн. грн., в 2014 році очікується – 5964,5 млн. грн.

У 2011 році сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого підприємництва становила 194,5 млн. грн. У 2012 році відповідний показник збільшився у порівнянні з 2011 роком на 81,1 млн.грн. (42 %) і становив                  275,6 млн.грн. В 2012 році в порівнянні з 2013 роком  відповідний показник збільшується на 9,4 млн.грн. (3,4 %) та становив 285,01 млн.грн. В 2014 році очікується сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого підприємства              106 млн.грн.

Невід’ємним компонентом розвитку підприємництва є вдосконалення його інфраструктури, тобто сукупності державних, приватних та громадських інститутів, що обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності району, забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності.

Протягом 2013-2014 років у районі тривала робота щодо створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва з орієнтацією на місцеві потреби суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва:

 

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та інвестиційної політики

Дорадчо-консультативний орган, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва

Місцева рада з питань розвитку підприємництва та інвестиційної політики

Дорадчо-консультативний орган, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва

Державні реєстратори

Проводить державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб, формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну;

Оформляє та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру.

Районний центр зайнятості

Забезпечує реалізацію питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, професійним навчанням, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих

Громадські об’єднання підприємців та асоціації

Консультативна, інформаційна та організаційна допомога членам організації, сприяння пошуку ділових партнерів; надання інформації про кредитні лінії та інші джерела фінансування, захист законних, соціальних, економічних, вікових, культурних, спортивних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів членів організації

Небанківські фінансово-кредитні установи

Надання кредитів

Інвестиційні фонди та компанії

Консультування з питань комерційної діяльності та управління, інше фінансове посередництво

Інформаційно-консультативні установи

Консультування з питань комерційної діяльності та управління, діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, дослідження кон′юктури ринку та виявлення суспільної думки, підбір та забезпечення персоналом

ІІІ. Заходи Програми

 

Програма складається з шести розділів, які містять заходи щодо її реалізації (додаються), а саме:

 

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності:

 

Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності направлене на удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівнів, організацію контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика

підтримки малого і середнього підприємництва

 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва в районі передбачає мобілізацію фінансових ресурсів з усіх джерел фінансування, передбачених діючим законодавством, для забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу. Підтримка здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, інших джерел фінансування. При цьому передбачається сприяти розвитку мережі фінансових установ, що кредитують малі і середні підприємства на пільгових умовах.

Реалізація заходів Програми з питань фінансово-кредитної та інвестиційної політики дозволить розширити коло джерел фінансування малих і середніх підприємств і збільшити можливість та ймовірність отримання ними фінансово-кредитної допомоги, в першу чергу тими суб’єктами малого і середнього підприємництва, що здійснюють діяльність у виробничій, інноваційній сферах та сфері послуг.

Одним з пріоритетних напрямів Програми є підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва.

 

3. Ресурсна та інформаційна підтримка

розвитку малого і середнього підприємництва

 Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання передбачає постійне підтримання в актуальному стані банку даних нежитлових приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та обладнання, що можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність шляхом аукціонів і конкурсів, тендерів, створення умов для розвитку лізингу, поліпшення умов ресурсного забезпечення малого і середнього підприємництва комплектуючими запчастинами, пально-мастильними матеріалами, добривами, посівним матеріалом тощо.

Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації охоплює заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва, активізації участі представників громадських об’єднань підприємців у роботі координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва, видання інформаційних бюлетенів, довідників, використання телебачення і преси для оперативного інформування суб’єктів підприємництва, тощо.  

 

4. Формування інфраструктури підтримки малого

і середнього підприємництва

 

Основними елементами існуючого базового блоку об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва, в тому числі малого і середнього підприємництва, є Фонд підтримки підприємництва, відділення банків, бізнес-інком-центр, інформаційно-консультативні служби, громадські об’єднання підприємців.

У перспективі районний інфраструктурний блок буде доповнюватись за рахунок створення нових фондів підтримки підприємництва, кредитних спілок, розширення мережі інформаційно-консультативної служби.

 

5. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері малого

і середнього підприємництва

 Підготовка та перепідготовка кадрів для малого і середнього бізнесу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників бізнесу та органів державної влади для роботи в умовах ринкової економіки, запровадження системи підготовки та перепідготовки кадрів для малого і середнього підприємництва через учбові центри на базі професійних технічних училищ, вищих навчальних закладів, центрів зайнятості, підготовки кадрів для підприємницької діяльності з числа незайнятого населення.

 

6. Реалізація інноваційних проектів та пілотних програм

 

Будучи пріоритетними, інноваційні проекти сприяють підвищенню  конкурентоспроможності  продукції малих і середніх  підприємств, технологічній модернізації виробництва, впровадженню енерго - та ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, залученню в регіон коштів як вітчизняних інвесторів, так і міжнародних фінансових структур, донорів, інших джерел.

Поглиблення інноваційної спрямованості розвитку підприємництва досягається за рахунок державної підтримки проектів високого ризику (венчурного бізнесу), запровадження ефективних механізмів правової, фінансової, організаційної, кадрової та освітньої підтримки інноваційних проектів у сфері малого і середнього підприємництва, сприяння їх доступу до нових технологій.

Формування інноваційної інфраструктури передбачає створення інституцій використання науки для потреб промислового виробництва та агробізнесу: технологічних парків, центрів передачі технологій, консалтингових осередків підтримки інновацій, інкубаторів підприємництва, а також спеціалізованих фінансових установ регіональних інвестиційних фондів ризику (венчурних фондів). Капітал венчурних фондів формується за пайовою участю бюджетних ресурсів (державного та місцевих бюджетів), приватного капіталу, залучення коштів міжнародних донорських проектів.

 

ІV. Організація виконання Програми

та контроль за її виконанням

 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії з питань розвитку малого і середнього підприємництва місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації.

Виконавці, які є відповідальними за реалізацію заходів Програми, щоквартально 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації про стан їх виконання.

Узагальнена інформація розглядається на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Києво-Святошинській райдержадміністрації та оприлюднюється у засобах масової інформації.

 

Відділу економіки та інфраструктури райдержадміністрації щоквартально, до  15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує Департамент управління економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації. 

 


                                                                                                                                                                                    Додаток до Програми

 

Заходи щодо реалізації програми

 розвитку малого і середнього підприємництва в Києво-Святошинському районі на 2015-2016 роки

                                                                                                                                                                                                                       

№ п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання (роки)

Джерела фінансу-

вання

Обсяги фінансування

 

Очікуванні результати

 

 

 

2015

рік

2016

рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

1.1. Пріоритет – Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики

 

  1.1.1.

Забезпечення подальшого здійснення державної регуляторної політики в районі та проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва району, шляхом взаємодії з структурними підрозділами Києво-Святошинської районної державної адміністрації із реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Забезпечення відповідності форм та рівня державного регулювання ринковим умовам

 

  1.1.2.

Формування для суб’єктів малого та середнього підприємництва сприятливих умов щодо вивчення державної регуляторної політики шляхом забезпечення проведення  нарад, круглих столів, навчальних семінарів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Підготовка та друк регуляторних актів в районній газеті „Новий день” та оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації

 

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису

-

-

Формування кадрового потенціалу спроможного забезпечувати регуляторну діяльність

 

  1.1.3.

Створення районних електронних реєстрів регуляторних актів із періодичною актуалізацією (доповненням/коригуванням) цих реєстрів

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації, - інші структурні підрозділи райдержадміністрації – розробники проектів регуляторних актів.

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Забезпечення швидкого доступ суб'єктів господарювання до регуляторних актів органів державної влади району

 

 

  1.1.4.

Удосконалення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності щодо:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, представників громадськості;

- систематичне здійснення відстеження результативності (базове /повторне /періодичне) прийнятих регуляторних актів та складання звітів про відповідні відстеження;

- систематизація регуляторних актів;

- щорічне оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності регуляторними органами району

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації, - інші структурні підрозділи райдержадміністрації – розробники проектів регуляторних актів.

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у галузях (сферах економіки відповідно до принципів державної регуляторної політики, гласності, відкритості та прозорості регуляторної діяльності

 

  1.1.5.

Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до інформації про законодавчі та регуляторні акти.

Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів за участю суб’єктів господарювання, їх об’єднань та науковців з питань реалізації державної регуляторної політики в районі, залучення їх  до розробки  таких проектів  та вивчення аналізу впливу їх на підприємницьке середовище

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації, - інші структурні підрозділи райдержадміністрації – розробники проектів регуляторних актів.

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Прозорість та врахування громадської думки, відкритість для суб'єктів господарювання дій регуляторних органів району на всіх етапах їх діяльності.

Забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів державної  влади та органів місцевого самоврядування району стосовно питань впровадження регуляторної політики.

 

 

  1.1.6.

Забезпечити  проведення регулярних засідань (в тому числі розширених, виїзних) Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при

Києво-Святошинській райдержадміністрації та Місцевої міжгалузевої ради підприємців Києво-Святошинського району та допомога суб’єктам підприємницької діяльності при вирішенні проблемних питань підприємництва

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації;

- Місцева міжгалузева рада підприємців Києво-Святошинського району;

- Ліга підприємців Києво-Святошинського району (за згодою)

 

2015-2016

Щоквартально

Районний бюджет, кошти спонсорів

0,75

0,75

Забезпечення розгляду актуальних та проблемних питань щодо провадження підприємницької діяльності

 

1.2. Пріоритет - Удосконалення системи державної реєстрації суб’єктів господарювання та дозвільної системи

 

  1.2.1.

Забезпечення взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців

 

- Державні адміністратори дозвільного центру райдержадміністрації, - дозвільні органи району та Київської області, які задіяні у дозвільних процедурах

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Скорочення термінів проведення державної реєстрації та постановки на облік суб'єктів господарював-ня

 

  1.2.2.

Проведення  нарад  для налагодження взаємодії державних реєстраторів з районними органами, задіяними у після реєстраційних процедурах.

 

 

 

- Державні адміністратори дозвільного центру райдержадміністрації, - дозвільні органи району та Київської області, які задіяні у дозвільних процедурах

2015-2016

 

У межах кошторису виконавців

-

-

Забезпечення належного рівня кваліфікації реєстраторів та представників районних служб задіяних у  після реєстраційних процедурах

 

 

  1.2.3.

Забезпечення подальшого здійснення державної дозвільної політики в районі та постійне удосконалення функціонування дозвільного центру райдержадміністрації, шляхом застосування  дієвого механізму взаємодії державних адміністраторів з представниками дозвільних органів району та Київської області, які задіяні у дозвільних процедурах

- Державні адміністратори дозвільного центру райдержадміністрації, - дозвільні органи району та Київської області, які задіяні у дозвільних процедурах

2015-2016

 

- державний бюджет,

-у межах кошторису виконавців

-

-

Скорочення термінів отримання дозволів, погоджень

 

  1.2.4.

Здійснення щоквартального моніторингу ефективності функціонування дозвільного центру райдержадміністрації та діяльності державних адміністраторів

Державні адміністратори дозвільного центру райдержадміністрації

2015-2016

Державний бюджет,

у межах кошторису виконавців

-

-

Скорочення термінів отримання дозволів, погоджень

 

  1.2.5.

Забезпечення ефективного функціонування дозвільного центру за принципом організаційної єдності 

Державні адміністратори дозвільного центру райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Забезпечення обліку, накопичення та надання інформації про отримані дозволи та погодження суб'єктами господарювання

 

  1.2.6.

Забезпечення проведення дослідження районних ринків товарів та послуг з метою визначення впливу на них суб’єктів господарювання  та внесення відповідних пропозицій

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації, - Відділ з питань торгівлі

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Зняття бар'єрів для вступу нових суб'єктів господарювання на ринки району

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Пріоритет - Удосконалення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки

 

 

  2.1.1.

Удосконалення  механізму часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

Районний бюджет

6,5

6,5

Забезпечення переходу від прямого субсидування до запровадження механізму часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

 

 

  2.1.2

Здійснення моніторингу ефективності використання суб'єктами господарювання району отриманих бюджетних коштів на компенсацію відсотків за кредитами

 

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

Щоквартально

Державний бюджет,

у межах наявного кошторису

-

-

Моніторинг ефективності використання суб’єктами господарювання району отриманих бюджетних  коштів на компенсацію відсотків за кредитами

 

  2.1.3.

Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів шляхом створення банку даних щодо банківських і небанківських фінансових установ (кредитних спілок, лізингових центрів), переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення

розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації та на  веб-сайті райдержадміністрації

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Підвищення ефективності діяльності та конкурентно

спроможності

малого та середнього бізнесу

 

  2.1.4.

Проведення зустрічей за „круглими столами” для об’єднань підприємців району за участю представників банківських та небанківських установ, державної податкової інспекції в Києво-Святошинському районі,

Києво-Святошинського районного центру  зайнятості, страхових компаній

 з питань умов,  механізмів та процедур кредитування та мікрокредитування суб’єктів малого і середнього бізнесу,  забезпечення інформаційними матеріалами відповідної тематики

 

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису  виконавців

-

-

Підвищення ефективності діяльності та конкурентно

спроможності малого та середнього бізнесу

 

  2.1.5.

Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки, розкриття інтелектуальних і творчих здібностей незайнятого населення

Києво-Святошинський районний центр зайнятості

2015-2016

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у межах наявного кошторису

-

-

Зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.6.

Здійснення виплат дотацій підприємствам, що забезпечують працевлаштування безробітних на додаткові робочі місця, надаючи перевагу соціально-незахищеним верствам населення

 

Києво-Святошинський районний центр зайнятості

2015-2016

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та районного бюджету, у межах наявного кошторису

-

-

Зменшення рівня безробіття, створених нових робочих місць

  2.1.7.

Проведення моніторингу інвестиційної діяльності та підготовка і проведення круглих столів з питань залучення іноземних інвестицій

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

 

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Координація заходів із залученням іноземних інвестицій

3. Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва

Пріоритет - Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів підприємництва

  3.1.1.

Створення умов для постійного доступу суб’єктів підприємництва через офіційний сайт райдержадміністрації до інформації щодо наявності вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва

 

- Відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації;

- органи місцевого самоврядування району

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва

  3.1.2.

Постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва, реєстру підприємств - франчайзерів

- Відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації ;

 

Постійно

У межах кошторису виконавців

-

-

Підвищення рівня інформованості суб'єктів підприємницької діяльності

  3.1.3.

Проведення моніторингу ефективності використання приміщень та обладнання комунальної власності, наданого підприємцям в оренду, лізинг

- Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

- Відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації;

- органи місцевого самоврядування району

 

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Ефективне використання приміщень та обладнання

  3.1.4.

Організація та проведення конкурсів професійної майстерності в сфері торгівлі та побутового обслуговування населення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва

Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців 

0,75

0,75

Формування позитивного іміджу професійної майстерності суб'єктів підприємницької діяльності

  3.1.5.

Сприяння проведенню реконструкцій та модернізації діючих ринкових об'єктів комунальної власності з метою створення сучасних торговельних комплексів із забезпеченням належних виробничих, санітарних, екологічних умов щодо їх функціонування, а саме в             м. Вишневе та с. Білогородка

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації;

 

2015-2016

Місцевий бюджет,

у межах кошторису

-

-

Створення належних умов для провадження підприємницької діяльності

  3.1.6.

Розвиток сфери побутового обслуговування, насамперед у сільській місцевості щодо надання послуг з виготовлення та ремонту взуття, одягу, ремонту телерадіоапаратури та побутової техніки, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, послуг перукарень та встановлення для них диференційованих ставок оподаткування

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації;

- Управління фінансів райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Розвиток підприємництва у наданні послуг та забезпечення ним сільського населення

  3.1.7.

Сприяння створенню в районі розвитку сільського зеленого туризму

- Відділ культури‚ національностей та релігій райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису

виконавців

-

-

Розвиток малого підприємництва у туристичній галузі

3.1.8.

Допомога у  створенні осередків традиційних народних промислів, відкриття сувенірних салонів

- Відділ культури‚ національностей та релігій райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису  виконавців 

-

-

Збереження та розвиток народного мистецтва, розвиток малого підприємництва

3.1.9.

Видання різнорівневої (село, район, область) буклетно - рекламної продукції: презентаційні друковані видання, фотоальбоми, календарі, карти-схеми, проспекти населених пунктів району та об’єктів сільського зеленого туризму

 

- Відділ культури‚ національностей та релігій райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису  виконавців

0,5

0,5

Доведення інформації про об'єкти сільського зеленого туризму до широких верств населення

3.1.10.

Забезпечення функціонування консультативно-інформаційних «гарячих ліній», громадських приймалень для підприємців

 

- Відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації, - державна податкова інспекція Києво-Святошинського району

 

2015-2016

У межах кошторису виконавців 

-

-

Надання консультацій суб'єктам підприємницької діяльності

3.1.11.

Забезпечення доступу громадян, суб’єктів підприємницької діяльності до пакету типових документів (статутів, бізнес-планів, зразків угод) для започаткування підприємницької діяльності

Відділ  економіки та інфраструктури

райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису  виконавців

-

-

Надання допомоги у спрощенні процедури започаткування підприємницької діяльності

3.1.12.

Проведення конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентів та молодих підприємців району

 

- Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  - відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

0,75

0,75

Підтримка ініціативи молоді займатися підприємницькою діяльністю

3.1.13.

Проведення урочистих заходів щодо відзначення Дня підприємця

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису   виконавців

0,75

0,38

Усвідомлення суспільством ролі та місця малого та середнього підприємництва невід»ємної складової системи гарантій соціально-економічної стабільності

3.1.14.

Сприяння проведенню щорічного Київського обласного конкурсу „Молодий підприємець року”

 

- Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, - відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Усвідомлення суспільством ролі та місця малого та середнього підприємництва невід»ємної складової системи

гарантій соціально-економічної стабільності

3.1.15

Проведення Акції «Благодійник року»

- Відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації,- Управління праці та соціального захисту населення

 

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

0,37

Усвідомлення суспільством ролі та місця малого та середнього підприємництва невід»ємної складової системи гарантій соціально-економічної стабільності

3.1.16.

Сприяння формуванню в громадській свідомості позитивного іміджу підприємця через засоби масової інформації та інші громадські акції

- Відділ економіки та інфраструктури

райдержадміністрації, - районна газета «Новий день»

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Формування позитивного іміджу підприємництва

3.1.17.

Розроблення проекту програми розвитку малого і середнього підприємництва в Києво-Святошинському районі на 2017-2018 роки

- Відділ  економіки та інфраструктури райдержадміністрації

Друге півріччя 2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Сприяння підтримці та розвитку малого і середнього бізнесу району

 

3.1.18.

Промоція товарів районних товаровиробників на національному та регіональному ринку. Сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва району у проведенні виставок та  ярмарків продукції, товарів та послуг. 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису  виконавців

-

-

Забезпечення співробітництва суб'єктів малого та середнього  підприємництва виробниками продукції інших регіонів України країн СНД та зарубіжними партнерами

4. Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

Пріоритет - Удосконалення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

та інформаційного забезпечення

  4.1.1

Підготовка презентаційних матеріалів щодо діяльності об’єктів ринкової інфраструктури, організацій підтримки бізнесу

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Промоція території району як привабливого місця для здійснення бізнесу

  4.1.2.

Запровадження моніторингу та обліку об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності в районі, узагальнення кращого досвіду

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

Державний бюджет,

у межах кошторису  виконавців

-

-

Поширення досвіду організації роботи об'єктів інфраструктури в районі

  4.1.3.

Надання методичної допомоги об’єктам інфраструктури підтримки підприємництва, що забезпечують правові, інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові та інші послуги для суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Сприяння розвитку та функціонуванню інфраструктури підтримки підприємництва

  4.1.4.

Сприяння створенню об’єктів інфраструктури, а саме аграрних ринків в районі

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації;

- органи місцевого самоврядування району

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Розвиток інфраструктури аграрного ринку в районі

  4.1.5.

Сприяння створенню та розвитку мережі кредитних спілок в районі як комплексної і доступної системи небанківських фінансових установ для покращення доступу сільського населення до мікрокредитів

 

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації;

 

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Сприяння розвитку ринкової інфраструктури в сільській місцевості

  4.1.6.

Висвітлення в засобах масової інформації стану виконання заходів з підтримки малого і середнього підприємництва

 

- Відділ  економіки та інфраструктури райдержадміністрації, - районна газета «Новий день»

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Прозорість діяльності організацій державної влади щодо виконання заходів програми

5. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері малого і середнього підприємництва

Пріоритет - Розвиток  системи освітніх послуг для малого і середнього підприємництва

 

  5.1.1.

Проведення організаційної роботи щодо залучення до навчання та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва у  навчальних закладах району

 

- Києво-Святошинський районний центр зайнятості;

- управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2015-2016

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та районного бюджету, у межах наявного кошторису  виконавців

-

-

Сприяння підготовці, перепідготовці кадрів для сфери підприємництва

  5.1.2.

Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, звільнених з підприємств громадян (молоді, жінок, військовослужбовців та ін.) за професіями та спеціальностями, які користуються найбільшим попитом на ринку праці.

 

Районний центр зайнятості

2015-2016

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та районного бюджету, у межах наявного кошторису

-

-

Сприяння підготовці, підвищенні кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

5.1.3.

Надання консультаційних послуг для підприємців, у тому числі початківців з питань законодавства й оподаткування, менеджменту та маркетингу, надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів

 

- Районний центр зайнятості;

- Державна податкова адміністрація України в Києво-Святошинському районі.

2015-2016

У межах кошторису виконавців

-

-

Підвищення рівня обізнаності та збагачення знань суб'єктів підприємницької діяльності у сфері оподатку­вання та розробки бізнес планів

6. Реалізація інноваційних проектів та пілотних програм

Пріоритет – Забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності

  6.1.1.

Надання інноваційно-активним підприємствам інформаційно-консультативної допомоги з боку місцевих органів влади

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

Державний бюджет, у межах наявного кошторису виконавців

-

-

Підвищення  конкурентоспроможності  продукції  малих  підприємств, технологічній модернізації виробництва, впровадження енерго - та ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій

  6.1.2.

Розвиток багатомовного Інтернет-порталу «Інноваційне підприємництво». Забезпечення оперативного розміщення на порталі актуальних інформацій з теми інноваційного розвитку району, підтримки малих інноваційних фірм, комерціалізації інтелектуальної власності, забезпечення обміну інформаціями і пропозиціями між сферою науки та бізнесу.

- Відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації

2015-2016

Державний бюджет, у межах наявного кошторису виконавців

-

-

Сприяння розвитку інформаційних Інтернет ресурсів з інноваційного підприємництва

 

Підготував:

Провідний спеціаліст відділу

з питань торгівлі адміністрації                                                                                                                    Л.М. Сирчіна


Погодив:

Перший заступник

голови адміністрації                                                                                                                                       А.Л. Кошик

 


Назад