13.02.2015
Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області

Проект 

Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області

І. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок визначає основи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області (далі – спільної власності), призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, заснованих на спільній власності. Від імені територіальних громад Києво-Святошинського району Київської області управління об’єктами їх спільної власності, в тому числі підприємствами, установами та організаціями, здійснює Києво- Святошинська районна рада та інші суб’єкти управління, визначені пунктом 1.3 цього Порядку, в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Порядком.

1.2. Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міст Києво-Святошинського району Київської області, управління якими здійснюється відповідно до цього порядку є:

- рухоме і нерухоме майно підприємств, організацій і установ, заснованих на спільній власності, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

- житлові та нежитлові об’єкти нерухомого майна спільної власності; - заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інші об’єкти, визначені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад Києво- Святошинського району Київської області.

 - майно підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності, яке перебуває у процесі приватизації.

1.3. Суб’єктами управління спільної власності територіальних громад сіл, селища і міст Києво-Святошинського району Київської області є:

а) Києво-Святошинська районна рада (далі – районна рада);

б) Києво-Святошинська районна державна адміністрація (далі –державна адміністрація); в) голова Києво-Святошинської районної ради (далі – голова ради);

г) підприємства, установи та організації, засновані на спільній власності, за якими закріплене на праві господарського відання чи оперативного управління або яким передане в оренду майно.

 

ІІ. Повноваження суб’єктів управління спільною власністю.

2.1. Районна рада у порядку і в межах чинного законодавства України виключно на пленарних засіданнях:

2.1.1. Приймає рішення про створення, припинення /злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація/ підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності (далі – підприємства, установи, організації).

2.1.2. Затверджує статути /положення/ підприємств, установ і організацій або делегує таке право голові ради.

2.1.3. Приймає рішення про передачу спільної власності у державну власність та про прийняття об’єктів державної власності у спільну власність.

2.1.4. Приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності у комунальну власність територіальної громади та про прийняття об’єктів комунальної власності територіальної громади у спільну власність.

2.1.5. Дає згоду на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району.

2.1.6. Визначає органи, уповноважені здійснювати оперативне управління об’єктами спільної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності.

2.1.7. Приймає рішення про придбання і відчуження об’єктів спільної власності.

2.1.8. Погоджує умови і приймає рішення про приватизацію об’єктів спільної власності.

 2.1.9. Погоджує списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна, що перебуває у господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ, організацій спільної власності.

2.1.10. Погоджує проведення реконструкції технічного переоснащення, поліпшення майна спільної власності.

2.1.11. Приймає рішення про передачу під заставу об’єктів спільної власності.

2.1.12. Надає дозвіл на передачу в оренду цілісних майнових комплексів та об’єктів нерухомого майна спільної власності, крім випадків передбачених абзацом третім підпункту 2.4.3 та пунктом 2.5 цього Порядку.

2.1.13. Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників підприємств, установ та організацій про результати їх роботи.

2.1.14. Призначає та звільняє керівників підприємств, установ та організацій.

2.1.15. Розглядає та затверджує тарифи про надання платних послуг комунальними підприємствами району.

2.1.16. Створює комісії, які регламентують роботу комунальних підприємств.

2.1.17. Здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління об’єктами спільної власності.

2.2. Районна рада у порядку і в межах чинного законодавства України через виконавчий апарат:

2.2.1. Веде облік наявного майна об’єктів спільної власності, в тому числі, яке перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій та структурних підрозділів райдержадміністрації, а також переданого в оренду.

2.2.2. Здійснює контроль за дотриманням умов приватизації об’єктів спільної власності, а також умов оренди майна спільної власності, в тому числі за своєчасністю та повнотою надходження орендної плати.

2.2.3. Здійснює контроль за ефективністю використання майна спільної власності підприємствами, установами та організаціями.

 

2.3. Державна адміністрація у порядку і в межах чинного законодавства України:

2.3.1. Здійснює координацію діяльності комунальних закладів через свої відповідні структурні підрозділи, в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

2.3.2. У випадках, передбачених законодавством України готує та подає на розгляд районної ради: - пропозиції щодо створення або припинення /злиття, приєднання, поділ, перетворення/ діяльності підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності; - пропозиції щодо передачі об’єктів спільної власності у державну власність та в комунальну власність територіальних громад; - пропозиції щодо списання окремо визначеного рухомого та нерухомого майна спільної власності; - проекти статутів підприємств, установ і організацій; - пропозиції щодо відчуження майна спільної власності; - пропозиції щодо умов приватизації спільного майна; - пропозиції на передачу в оренду цілісних майнових комплексів; - пропозиції про передачу під заставу об’єктів спільної власності. Зазначені у цьому підпункті пропозиції можуть бути підготовлені та подані на розгляд районної ради також іншими зацікавленими суб’єктами відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі виконавчим апаратом районної ради.

2.4. Голова ради у порядку і в межах чинного законодавства України:

2.4.1. Вирішує питання щодо визначення розміру премій та надбавок керівникам підприємств, установ і організацій.

2.4.2. Погоджує структуру та штатний розпис, форми, системи оплати праці працівникам підприємств, установ і організацій.

2.4.3. Укладає договори оренди: - цілісних майнових комплексів та об’єктів нерухомого майна спільної власності на підставі рішення районної ради;4 - об’єктів нерухомого майна спільної власності площа яких не перевищує 200 кв. м, що перебуває на балансі районної ради.

2.4.4. Погоджує договори оренди майна, укладення яких входить до компетенції підприємств, установ і організацій.

2.4.5. Затверджує фінансові плани комунальних підприємств, заснованих на спільній власності.

2.4.6. Притягає до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій.

2.5. Підприємства, установи і організації, за якими закріплене на праві господарського відання чи оперативного управління майно спільної власності, укладають договори оренди нерухомого майна спільної власності, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна. Функції та повноваження керівників підприємств, установ та організацій визначаються їх статутами, контрактами з керівниками цих підприємств та діючим законодавством України. Умови користування майном, переданим підприємствам, установам та організаціям на праві оренди визначаються договором оренди та чинним законодавством України.

 

ІІІ. Призначення і звільнення керівників підприємств, організації та установи.

3.1. Призначення на посаду.

3.1.1. Призначення на посаду керівника підприємства, організації та установи /далі – керівник/ здійснюється розпорядженням голови ради на підставі рішення районної ради.

3.1.2. З призначеними керівниками укладається контракт терміном до 5 років в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

3.1.3. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання і збереження майна, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов’язань з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємств, установ та організацій.

3.1.4. У разі закінчення терміну дії контракту трудові відносини між сторонами вважаються припиненими. Термін дії контракту може бути продовжений відповідно до чинного законодавства з ініціативи однієї із сторін, яка за три місяці до закінчення строку дії контракту подає іншій стороні письмову пропозицію про укладання контракту на новий термін. При відсутності згоди на подовження контракту по закінченню його дії трудовий договір вважається припиненим.

3.1.5. З керівниками підприємств, установ, організацій, з якими було укладено контракти до прийняття цього Порядку, також переукладаються контракти. 3.1.6. В разі відсутності керівника підприємства, установи, організації головою ради призначається тимчасово виконуючий обов’язки керівника підприємства, організації або установи до призначення керівника, у відповідності до даного Положення.

3.2. Звільнення з посади.

3.2.1. Звільнення з посади керівника здійснюється розпорядженням голови районної ради, відповідно до рішення сесії.

3.2.2. Звільнення з посади керівника здійснюється у випадках: - закінчення терміну дії контракту; - ініціативи керівника; - за рішенням районної ради; - неналежного виконання керівником своїх посадових обов’язків, в тому числі порушення умов контракту; - за рішенням суду - з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

ІV. Відчуження майна, що перебуває у спільній власності.

4.1. Об’єктами відчуження згідно з цим порядком є об’єкти, визначені у п. 1.2 цього Порядку

4.2. Чинність цього порядку щодо відчуження майна шляхом продажу, поширюється на майно спільної власності, яке віднесене до основних засобів /фондів/ та перебуває на балансі підприємств, установ та організацій на правах господарського відання та оперативного управління, а також майна спільної власності, наданого в оренду і майна спільної власності, що перебуває на балансі господарюючих суб’єктів не комунальної власності

4.3. Дозвіл на відчуження надається рішенням сесії районної ради на підставі матеріалів, підготовлених виконавчим апаратом районної ради або державною адміністрацією. Термін дії дозволу щодо відчуження майна – 12 місяців з дня прийняття рішення районною радою.

4.4. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

 

V. Списання майна спільної власності.

5.1. З балансів підприємств, установ та організацій відповідно до вимог цього порядку можуть бути списані матеріальні цінності:

5.1.1. необоротні активи – будинки і споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, прилади, інвентар і т. і.6 5.1.2. запаси – сировина і матеріали, малоцінні та швидкозношувальні предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин та обладнання, інші подібні матеріали.

5.2. Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

5.3. Матеріальні цінності, визначені п. 5.1.1. цього Порядку, списуються за умови погодження такого списання рішенням районної ради.

5.4. Матеріальні цінності, визначені п. 5.1.2. цього Порядку, списуються балансоутримувачем у відповідності до чинного законодавства без обов’язкового погодження такого списання районною радою.

 

VI. Оренда майна спільної власності.

6.1. Підприємства, установи, організації, які відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цього Порядку є орендодавцями (далі – орендодавець) майна звертаються до голови ради з листом щодо надання дозволу на оренду відповідного майна спільної власності, що зазначене в пункті 2.5 цього Порядку. У разі, якщо в оренду надається об’єкт нерухомого майна спільної власності, площа якого не перевищує 200 кв. м та перебуває на балансі районної ради, орендодавцем є районна рада в особі голови ради.

6.2. Після отримання від голови ради письмового погодження на оренду зазначеного майна, орендодавець протягом п’яти робочих днів публікує оголошення в районній газеті «Новий день» та на офіційному сайті Києво-Святошинської районної ради про проведення конкурсу на право оренди відповідного нерухомого майна.

6.3. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди.

6.4. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У звязку з цим орендодавець направляє до голови ради наступні документи: - лист-клопотання орендодавця щодо погодження договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області; - лист-клопотання до орендодавця від зацікавленої особи, яка має намір орендувати майно; - експертну оцінку вартості об’єкта оренди; - проект договору оренди; - розрахунок орендної плати, відповідно до Рішення Києво- Святошинської районної ради від 17.03.2011 № 66-05-VI «Про затвердження 7 Методики розрахунку та використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області».

6.4. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди. Конкурс проводиться орендодавцем згідно з Порядком проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна, яке перебуває у спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області, розробленого відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» За результатами конкурсу орендодавець направляє до голови ради наступні документи:

- лист-клопотання орендодавця щодо погодження договору оренди відповідного нерухомого майна;

 - лист-клопотання до орендодавця від зацікавленої особи, яка має намір орендувати майно; - протокол конкурсної комісії; - експертна оцінка вартості об’єкта оренди; - проект договору оренди; - розрахунок орендної плати відповідно до Рішення Києво-Святошинської районної ради від 17.03.2011 № 66-05-VI «Про затвердження Методики розрахунку та використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області».

6.5. У разі необхідності претендент на оренду майна надає копії статутних документів.

6.6. Щодо оренди майна спільної власності, визнаного підпунктом 2.1.12 цього Порядку виконавчий апарат районної ради, після надходження від зацікавленої особи до районної ради клопотання разом з необхідними документами, готує відповідні документи для розгляду на засідання районної ради, та укладення договору оренди у встановленому порядку.

 

VІІ. Погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованого нерухомого майна спільної власності.

7.1. Погодження проведення орендарями капітального ремонту, технічного переоснащення та поліпшення орендованого майна:

7.1.1. Реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення орендованого майна проводиться на підставі рішення районної ради

7.1.2. Поточний ремонт та поліпшення орендованого майна проводиться за погодженням з відповідним орендодавцем.

7.2. Витрати пов’язані з виконанням робіт п. 7.1 проводяться орендарем за його рахунок і до орендної плати не зараховуються.


Назад