06.11.2013
ПОЛОЖЕННЯ про районний фестиваль-конкурс «Музичні барви»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника
відділу культури, національностей та релігій
Києво-Святошинської
райдержадміністрації
від  22.10.2013 № 56-ОД  

                                                                                              
Зареєстровано в
Києво-Святошинському районному управлінні
юстиції
04.11.2013  №8/349ПОЛОЖЕННЯ
про районний фестиваль-конкурс «Музичні барви»

І. Загальні положення

1.1.     Це Положення визначає умови та порядок проведення районного фестивалю-конкурсу «Музичні барви»  (далі - Конкурс).

1.2.     Засновником Конкурсу є відділ культури, національностей та релігій Києво-Святошинської районної державної адміністрації, Київської області.

1.3.     Конкурс проводиться щороку серед учнів позашкільних навчальних закладів району (далі - ПНЗ).

1.4.     Конкурс проводиться з метою виявлення та заохочення найбільш обдарованих учнів позашкільних навчальних  закладів Києво-Святошинського району; підвищення творчої активності солістів в галузі сольного співу; активізація роботи викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

1.5.     Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх ПНЗ незалежно від їх підпорядкування.

1.6.     Для організації та проведення Конкурсу створюються організаційні комітети, а для оцінювання результатів - журі.

1.7.     Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Києво-Святошинської райдержажміністрації, а також у засобах масової інформації не пізніше як за 10 днів до початку І етапу Конкурсу.

ІІ. Умови участі у Конкурсі, конкурсні вимоги

2.1. В Конкурсі беруть участь учні 1 – 8 (6) класів (далі - Учасник)

2.2. Учасники Конкурсу розподілені

а) по номінаціях:
академічний вокал;
народний вокал;
естрадний вокал;

б) по вікових категоріях:
молодша – учні І – ІІІ класів (строк навчання 8 років), учні І – ІІ класів (строк навчання 6 років);
середня –  учні ІV – V класів (строк навчання 8 років), учні ІII – ІV класів (строк навчання 6 років);
старша – учні VІ – VІІІ класів (строк навчання 8 років), учні V – VІ класів (строк навчання 6 років);
Кожний ПНЗ представляє по одному учаснику у віковій категорії відповідно номінації (кількість учасників від ПНЗ не більше 9 осіб).
Учасники Конкурсу виконують два твори, один з яких є українською народною піснею або створений українським композитором.
В номінації «академічний вокал» твори виконуються в супроводі фортепіано; в номінації «народний вокал» твори виконуються в супроводі фортепіано, народних інструментів або під фонограму (мінус); в номінації «естрадний вокал» твори виконуються під фонограму (мінус).

2.3. Для участі в Конкурсі Учасники подають до організаторів, які затверджуються Наказом по відділу культури, національностей та релігій Києво-Святошинської райдержадміністрації,  заявку на участь у районному фестивалі-конкурсі «Музичні барви» (далі – заявка на участь), за формою, що додається.

2.4. Після прибуття до місця проведення Конкурсу, Учасники подають до оргкомітету копію заявки на участь, оригінал якої було попередньо надіслано до оргкомітету за місцем проведення Конкурсу, на право участі у ньому.

2.5. Учасники мають право після завершення кожного етапу Конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

2.6. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, норм охорони праці, поведінки, правил експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення відповідного оргкомітету та журі.

ІІІ. Проведення Конкурсу

3.1. Строки і місце проведення Конкурсу визначаються наказом по відділу культури, національностей та релігій Києво-Святошинської райдержадміністрації.

3.2. Конкурс проводиться у два етапи:
І етап: шкільний;
ІІ етап: районний.

3.3. Заклад, на базі якого проводиться ІІ етап Конкурсу, персональний склад оргкомітету та журі, затверджуються наказом по відділу культури, національностей та релігій Києво-Святошинської райдержадміністрації.

3.4. У II етапі Конкурсу беруть участь переможці I етапу цього Конкурсу.

3.5. Реєстрація Учасників ІІ етапу Конкурсу здійснюється на підставі заявки на участь.

3.6. Заклад, на базі якого проводиться Конкурс, готує приміщення і територію, створює безпечні умови для можливості проведення репетицій та виступу, виділяє за потреби для членів журі та оргкомітету  необхідні приміщення та інвентар.

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

5.3. До складу відповідного організаційного комітету Конкурсу входять голова, члени, секретар.

5.4. Очолює відповідний організаційний комітет голова, який має заступника.

5.5. Голова організаційного комітету очолює організаційний комітет Конкурсу; розподіляє повноваження між членами організаційного комітету; керує роботою з організації проведення Конкурсу.

5.6. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; забезпечують порядок проведення Конкурсу; утворюють апеляційні комісії; складають спільно з журі рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами відповідного організаційного комітету, журі та секретарем відповідного організаційного комітету.

5.7. Секретар організаційного комітету забезпечує ведення необхідної документації Конкурсу; формує банк Учасників Конкурсу; сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

5.8. При проведенні II етапу Конкурсу до складу організаційного комітету входять директори ПНЗ, які забезпечують координування та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів відповідно до вимог цього Положення.

VI. Журі Конкурсу

6.1. Для визначення переможців І та ІІ (районного) етапів Конкурсу формуються журі.

6.2. Персональний склад журі І етапу Конкурсу затверджується наказами директорів ПНЗ Києво-Святошинського району.
Журі Конкурсу формується з числа педагогічних працівників, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, культури.
До складу журі не можуть входити особи, які є представниками ПНЗ, що є Учасниками, та близькі особи Учасників Конкурсу. Кількість членів журі може становити від 3 до 10 осіб.

6.3. До складу журі Конкурсу входять голова, члени, секретар.

6.4. Очолює журі голова.

6.5. Голова журі організовує роботу членів журі Конкурсу; проводить засідання журі; забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання поданих матеріалів; затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

6.6. Члени журі оцінюють репертуар, представлений на Конкурс, за критеріями, зазначеними в пункті 6.8 цього розділу; складають оціночні відомості.

6.7. Секретар оформляє документацію Конкурсу; забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей.

6.8. Критерії оцінювання:
інтонаційно-технічна якість виконання;
артистизм і виразність виконання;
сценічна культура;
відповідність репертуару віковим особливостям.
Структура оцінювання визначається та оговорюється перед початком Конкурсу.

6.9. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та члени журі.

VIII. Нагородження переможців

8.1. Переможці II етапу Конкурсу визначаються на спільному засіданні відповідних організаційних комітетів та журі.

8.2. Переможці відповідного етапу Конкурсу нагороджуються грамотами I, II, III ступенів.

8.3. Переможцем Конкурсу є Учасник, який набрав найбільшу кількість балів та зайняв І місце, призерами - ті, які зайняли 2 і 3 місця.

8.5. Учасники Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів.

8.6. Дипломи переможців та учасників ІІ етапу Конкурсу підписує начальник  відділу культури, національностей та релігій Києво-Святошинської райдержадміністрації.

8.7. Результати проведення II етапу Конкурсу затверджуються наказом  по відділу культури, національностей та релігій Києво-Святошинської райдержадміністрації.

                              ІХ. Фінансування Конкурсу

Фінансування заходів, пов’язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.


Начальник відділу культури,
національностей та релігій                                                     Д.В.Гончаренко              
Додаток
до Положення
про районний
фестиваль-конкурс
«Музичні барви»
                                                                                                            

ЗАЯВКА
на участь у районному фестивалі-конкурсі «Музичні барви»

номінація _________________________
Прізвище та ім’я учня ___________________________________________________________
Вік учня _____________________
Клас (строк навчання) _________________________________________________________
Викладач (ПіБ  повністю) ____________________________________________________________________
Концертмейстер (ПіБ повністю) ____________________________________________________________________

                                  Конкурсна програма:
1.____________________________________________________________( ___хв.)
                           (автор, назва твору, тривалість у хвилинах)
2. _____________________________________________________________(__хв.)
                       (автор, назва твору, тривалість у хвилинах)
Директор навчального закладу__________________________________________
Назва НЗ____________________________________________________________
Телефон (         )__________________  факс:   ___________________
Дата:  «_____»_________20__  р.
М.П.
                

Н А К А З

22.10.2013                                                                             № 56-ОД


Зареєстровано в
Києво-Святошинському районному управлінні
юстиції
04.11.2013  №8/349Про затвердження
Положення про районний
фестиваль-конкурс «Музичні барви»

Відповідно до Закону України «Про культуру», Комплексної програми розвитку галузі культури  Києво-Святошинського району на          2011-2015 рік, затвердженої рішенням сесії Києво-Святошинської районної ради від 17.03.2011  №62-05-VI, керуючись Положенням про відділ культури, національностей та релігій Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, затвердженого розпорядженням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 15.03.2013   №192 та з метою виявлення та заохочення найбільш обдарованих учнів позашкільних навчальних  закладів Києво-Святошинського району, підвищення творчої активності солістів в галузі сольного співу, активізації роботи викладачів позашкільних навчальних закладів:
1.    Затвердити Положення про районний фестиваль-конкурс «Музичні барви», що додається.

2.    Головному спеціалісту відділу культури, національностей та релігій Бурлиці О.А. забезпечити подання цього наказу та Положення на державну реєстрацію до Києво-Святошинського районного управління юстиції  в установленому законодавством порядку.

3.    Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Начальник відділу культури,
національностей та релігій            (підпис)               Д.В.Гончаренко


Назад