08.10.2012
Пред'явлення виконавчого документа для примусового виконання в органи державної виконавчої служби
Виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження та являє собою сукупність дій органів і посадових осіб, визначених Законом України «Про виконавче провадження» (далі - Закон), що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначений Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до Закону підлягають примусовому виконанню.
Після набрання рішенням (вироком) чинності кожен позивач має право звернутися до суду щодо видачі йому виконавчого документу, на підставі якого буде примусово виконуватися рішення суду. Важливо звернути увагу на те, щоб виконавчий документ відповідав вимогам Закону України “Про виконавче провадження” і містив всі необхідні реквізити.
Відповідно до статті 18 Закону у виконавчому документі повинні бути зазначені :
1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
3) повне найменування ( для юридичних осіб) або ім’я ( прізвище, власне ім’я та по батькові) ( для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження ( для юридичних осіб) або місце проживання, перебування ( для фізичних осіб) , ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника ( для юридичних осіб) , індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника ( для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України , а також інші дані , якщо вони відомі суду чи іншому органу , що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи ( для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника , рахунки стягувача та боржника, тощо.
4) резолютивна частина рішення;
5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
6) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.
Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.
У випадку невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим ст. 18 Закону, державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження ( п. 6 ст. 26 Закону).      

Пред'явлення виконавчого документа на виконання - це невід'ємне право кожного стягувача. Документ пред'являється на виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи боржника або місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу.
Важливо пам'ятати, що виконавчі документи, які видаються судами та іншими органами, можуть бути пред'явлені до виконання в межах певних строків:
- посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення - протягом трьох місяців;
- інші виконавчі документи (виконавчі листи, накази, постанови, ухвали) можуть бути пред'явлені до виконання протягом 1 року, якщо інше не передбачено законом.
Рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, втратою годувальника тощо) можуть бути пред'явлені протягом усього періоду, на який присуджені платежі.
Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання можуть перериватися і спливати заново. Це відбувається у випадках: пред'явлення виконавчого документа до виконання, часткового виконання рішення боржником, надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення. Після переривання строку пред'явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується .
Отже, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим Законом, та пред'явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження.
Шляхом застосування процесуальних засобів і методів примусу до осіб, які в самостійному порядку не виконали свої обов'язки, усуваються порушення майнових і особистих немайнових прав громадян і юридичних осіб - стягувачів у виконавчому провадженні. Виконавче провадження забезпечує режим законності у правових відносинах, запобігає правопорушенням і має виховний вплив на громадян, службових і посадових осіб щодо розуміння необхідності належного, своєчасного і повного виконання ними Законів України.


В. о. начальника відділу державної
виконавчої служби Києво-Святошинського
управління юстиції                                 Л.Д. Слижук


Назад