05.07.2012
Про публічну інформацію. Розпорядження


КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.07. 2012 року    № 1220

м. Київ


Про затвердження порядку              Зареєстровано в районному
складання та подання                              управлінні юстиції
запитів на інформацію та             від 18.07.2012 № 6/339
форми запиту на інформаціюВідповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України                            від 05.05.2011 № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України               від 25.05.2011 № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23.04.2012 № 161 „Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію та форми запиту на інформацію” зареєстрованого в Головному управліні юстиції у Київській області 21.05.2012 № 3/763 та з метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності Києво-Святошинської районної державної адміністрації:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), що додається;


1.2. Форму запиту на інформацію, що додається.

2. Це розпорядження  набуває чинності з дня його оприлюднення.


Голова адміністрації                          підпис                             О.В. Заєць


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Києво-Святошинської районної державної адміністрації
від_05.07.2012 № 1220Зареєстровано в районному
управлінні юстиції
від 18.07.2012 № 6/339ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації

Запитувач    Києво-Святошинська районна державна адміністрація
    _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації, _____________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних _____________________________________________________
осіб та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу

на електронну адресу
телефаксом
за телефоном     _____________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
______________________________________________
будинок, корпус, квартира)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________    ______________
    (дата)              (підпис)

Керівник апарату адміністрації                                         О.А. Митрофанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Києво-Святошинської районної державної адміністрації
від 05.07.2012 № 1220
Зареєстровано в районному
управлінні юстиції
від 18.07.2012 № 7/340


П О Р Я Д О К

складання та подання запитів на інформацію до
Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи до                                 Києво-Святошинської районної державної адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськими організаціями та засобах масової інформації Києво-Святошинської державної адміністрації або яка розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

5. Запит на інформацію може бути поданий особисто до сектору з питань внутрішньої політики та зв’зків з громадськими організаціями і засобами масової інформації Києво-Святошинської районної державної адміністрації щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 17.00 години, у п’ятницю -                з 9.00 до 15.45 години або на поштову адресу: пр-т. Перемоги, 126, м. Київ, 03115, на електронну адресу: zagvid@ks-rda.gov.ua або vpolitika@ks-rda.gov.ua, за телефоном/факсом    (044) 454-47-15.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює працівник сектору з питань внутрішньої політики                                        та зв’зків з громадськими організаціями і засобами масової інформації              Києво-Святошинської районної державної адміністрації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
9. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації розміщується на офіційному веб–сайті www.ks-rda.gov.ua
10. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

11. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

12. У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

13. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту  може   бути   продовжено    до   20   робочих   днів  з   обґрунтуванням  

такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

14. Інформація на запит надається безоплатно.

15. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом п’яти робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

16. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

16.1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

16.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

16.3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 15 Порядку.

16.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, зокрема не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


Керівник апарату адміністрації                                         О.А. Митрофанов
Назад