Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.


Довідка

про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли

до Києво-Святошинської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району у 2016 році

Впродовж 2016 року на адресу райдержадміністрації надійшло 7627 звернень, з них звернень, що надійшло поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації - 3249, електронних звернень – 256, телефонних дзвінків (офіційно зареєстрованих) - 26, через Урядову гарячу лінію – 3530, з органів вищого рівня - 566.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації 54,7% (4170), складають скарги, 45,3% (3457) – заяви та клопотання.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 2127 або 37,9%.

Головною причиною збільшення кількості надходження заяв та скарг від громадян на адресу органів вищого рівня та райдержадміністрації є звернення громадян щодо неотримання довідки про призначення (чи непризначення) житлової субсидії.

На особистому прийомі у голови адміністрації отримано 160 заяв та скарг громадян, що на 8 або 5,2% більше ніж торік.

Всього головою адміністрації на особистому прийомі прийнято 227 відвідувачів, це на 189 або 45,4 % менше минулорічного показника.

Більшість питань, які порушували громадяни на особистому прийомі, стосувалися аграрної політики та земельних відносин. Таких звернень надійшло 45, що становить 28,1% від загальної кількості листів, одержаних на прийомі. З питань соціального захисту, комунального та дорожнього господарства – по 33 (20,7%), забезпечення дотримання законності становили - 11,9%, охорони здоров’я - 6,9%.

Переважна більшість звернень надійшла під час особистого прийому громадян від жителів міст Боярка та Вишневе, сіл Віта Поштова, Софіївська Борщагівка та Тарасівка.

         З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 4096 звернень, що становить 53,7% від загальної кількості листів, це на 1668 або 68,7% більше ніж торік. Із загальної кількості листів до органів вищого рівня, а саме: до Адміністрації Президента України надійшло 92 звернення проти 74 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України - 94 та 59, Верховної Ради України – 22 та 28, Генеральної прокуратури – 15 та 28, народних депутатів України – 15 та 24, Урядової гарячої лінії – 3530 та 1920, Київської міської адміністрації – 22 та 17, Київської обласної ради – 6, Київської облдержадміністрації – 300 та 278.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці населених пунктів:

·        м. Вишневе – 87, з них - 21 колективне;

·        м. Боярка – 57, з них - 5 колективних;

·        с. Софіївська Борщагівка – 49 (8 колективних);

·        с. Петропавлівська Борщагівка – 37 (6 колективних);

·        смт Чабани – 30 (5 колективних);

·        с. Горенка – 22 (9 колективних);

·        іногородніх громадян – 148, з них - 4 колективних.

Аналізуючи звернення громадян до органів вищого рівня порівняно з минулим роком, слід зауважити, що майже з половини населених пунктів району (15) кількість їх збільшилася, а саме: с. Хотів - у два рази, с. Софіївська Борщагівка - на 88,4%, с. Лісники - на 80,0%, с. Горенка - на 37,5%. Також відбулося збільшення звернень з м. Боярка та м. Вишневе, із сіл: Бобриця, Княжичі, Михайлівка Рубежівка, Музичі, Святопетрівське, Петропавлівська Борщагівка, Петрушки, Ходосівка та Шпитьки.

З Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 3530 звернень, з них задоволено 1112 або 31,5% (за такий же період 2015 року їх надійшло 1920, з них задоволено 418 або 21,8%). Таким чином збільшилася кількість звернень на Урядову гарячу лінію на 1610 або 83,9%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

-         соціального захисту – 2562 або 72,5%, з них 1793 стосувалися призначення житлової субсидії;

-         комунального та шляхового господарства – 446 або 12,7%;

-         забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 324 або 9,1%;

-         аграрної політики та земельних відносин – 56 або 1,6%.

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Вишневе (786 або 22,2%), м. Боярка (681 або 19,2%), с. Софіївська Борщагівка (344 або 9,8%), с. Петропавлівська Борщагівка (319), смт Чабани (142), с. Крюківщина (141).

За цей період з кожного населеного пункту громадяни зверталися на Урядову гарячу лінію.

Проаналізувавши інформацію відділу звернень громадян Київської облдержадміністрації, встановлено, що від мешканців нашого району у 2016 році на їх адресу надійшло 558 заяв та скарг, це на 37 або 7,1% більше ніж у 2015 році.

За звітний період збільшилася загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації майже з усіх населених пунктів району (25), крім сіл Віта Поштова відбулося зменшення на 39,4%, Дмитрівка - на 4,1%, Личанка - на 28,4%.

Аналіз показує, що їх кількість суттєво зросла з сіл Горенка - на 100,0%, Петропавлівська Борщагівка - на 95,9%, Мироцьке – на 86,6%, Софіївська Борщагівка – на 72,3%, Гореничі – на 70,7%.

         У розрізі населених пунктів найбільше звернень за минулий період надійшло до райдержадміністрації від мешканців с. Софіївська Борщагівка – 10,1% від їх загальної кількості населення, с. Святопетрівське – 8,7%,                         с. Петропавлівська Борщагівка – 8,3%, с. Крюківщина – 7,6%, с. Бобриця – 5,0%, сіл Бузова та Забір’я - по 4,6%.

         Аналіз показує, що до адміністрації збільшилося надходження колективних звернень на 20,2%. За звітний період їх надійшло 463 проти 385 за минулий рік. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до райдержадміністрації, складає 6,1%.

У звітному році кількість надходження колективних звернень збільшилася майже з половини населених пунктів району (13), а саме: Боярка, Вишневе, Чабани, Горенка, Княжичі, Крюківщина, Малютянка, Михайлівка Рубежівка, Музичі, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка та Хотів.

Переважно колективні звернення стосувалися: захисту майнових прав неповнолітніх дітей – 269 або 58,1% від їх кількості, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 98 або 21,1%, комунального та шляхового господарства – 50 (10,8%), аграрної політики та земельних відносин - 34 (7,3%).

Статистичні дані свідчать, що за звітний рік збільшилася кількість надходження повторних звернень на 28,0% (у 2016 році їх надійшло 32 проти 25 за минулий рік).

За звітний період громадяни у своїх зверненнях порушили 7743 питання, що на 2127 або 37,9% більше минулорічного показника.                                                                                                                                                                                                       

Питання розподілилися таким чином:

На першому місці стоять питання соціального захисту - 4653 або 60,1% звернення (2015 – 2905 або 51,8%).

На другому - комунального та шляхового господарства надійшло – 712 або 9,1% (2015 - 522 або 9,2%).

На третьому – забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 664 або 8,6% (2015 – 586 або 10,5%).

         Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, питання освіти, дітей та опікунства становили 615 (8,0%), аграрної політики і земельних відносин - 602 (7,8%).

Статистичні дані свідчать, що порівняно з минулим роком зросла кількість звернень з питань: освіти, культури - на 366,6%, промислової політики - на 300,0%, охорони здоров’я - на 82,6%, соціального захисту - на 60,1%, комунального та шляхового господарства – на 36,3%, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – на 25,8%, аграрної політики та земельних відносин - на 24,3%.

Відбулося зменшення з питань екології та природних ресурсів – на 38,6%, праця і заробітна плата – на 35,4%, житлової політики – на 31,3%.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

·        з земельних питань – міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, сіл Бузова, Гореничі, Михайлівка Рубежівка, Софіївська Борщагівка та Шпитьки;

·        з питань соціального захисту – міст Боярка та Вишневе, сіл Білогородка, Петропавлівська Борщагівка та Святопетрівське;

·        комунального та шляхового господарства – міст Боярка та Вишневе, сіл Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка та Хотів;

·        забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку -  міст Боярка та Вишневе, сіл Гатне, Горенка, Крюківщина та Софіївська Борщагівка.

Понад 3639 звернень на адресу адміністрації, або 47,8% від загальної кількості склали звернення від найменш соціально захищених категорій громадян – інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, дітей війни, багатодітних родин, ветеранів праці та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку усіх керівників структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.

Порівняно з минулим роком кількість звернень цієї категорії громадян збільшилася на 23,2%.

Серед зазначеної категорії громадян найбільше звернень надійшло від: ветеранів праці та пенсіонерів – 1255, інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни – 1045, дітей війни – 616, інвалідів загального захворювання I, II, та III груп - 436, багатодітних сімей – 192, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 95.

Протягом звітного періоду всім громадянам (1157 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти з районної програми «Турбота» на суму 3231700 грн.

З районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги військовослужбовцям та їх сім’ям надано матеріальну допомогу мобілізованим, які беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України - 416 осіб на суму 2245500 грн, демобілізованим - 447 осіб на суму 670500 грн, сім’ям загиблих учасників АТО – 5 сімей на суму 375000 грн. Разом всього коштів виплачено на суму 3291000 грн.

         Згідно з поданими статистичними звітами органів місцевого самоврядування встановлено, що на їх адресу протягом звітного року надійшло 34878 звернень, що на 4783 або 15,9% більше ніж торік. Позитивно вирішено питання у 25139 зверненнях або 72,0%.

         З загальної кількості звернень поштою надійшло 25018, що на 3753 або 17,7% більше порівняно з минулим роком.

На особистому прийомі у керівників органів місцевого самоврядування отримано 9860 заяв та скарг громадян, що на 1030 або 11,7% більше ніж торік.

У своїх зверненнях вони порушили 35156 питань різної тематичної спрямованості, що на 4680 або 15,3% більше ніж торік.

Найчастіше вони стосувалися:

-         аграрної політики та  земельних відносин – 14283 або 40,7% питання від їх кількості (2015 рік – 12386 або 40,7%);

-         соціального захисту – 7873 або 22,3% (2015 рік – 6425 або 21,1%);

-         житлового господарства – 2925 або 8,3% (2015 рік – 2598 або        8,6%);

-         комунального та дорожнього господарства – 1785 або 5,1% (2015 рік – 1439 або 4,8%).

Порівняно з 2015 роком збільшилася кількість таких питань:

-         державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – на 148,6%;

-         діяльності органів місцевого самоврядування – на 90,8%;

-         сім’ї, дітей та молоді на 44,7%;

-         комунального господарства – на 24,0%;

-         соціального захисту – на 22,6%;

-         аграрної політики та земельних відносин – на 15,3%;

-         житлової політики - на 12,6%;

-         транспорту та зв’язку – на 8,0%;

-         екології та природних ресурсів – на 7,6%.

Зменшилася кількість звернень з питань:

-         забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – на 21,9%;

-         охорони здоров’я - на 12,8%;

-         праці та заробітної плати – на 6,2%.

За звітний період збільшилося надходження звернень громадян до 18 виконкомів місцевих рад. Їх кількість суттєво зросла до виконкомів Лісниківської сільської ради на 210,3%, Чабанівської селищної ради - на 127,1%, Віто-Поштової сільської ради - на 111,6%, Мироцької сільської ради - на 69,0%, Михайлівко-Рубежівської сільської ради - на 60,8%, Забірської сільської ради - на 54,4%.

Відбулося зменшення надходження звернень до виконкомів Боярської міської ради, Бузової, Гореницької, Горенської, Княжицької, Личанської, Малютянської, Музичанської, Петрушківської та Хотівської сільських рад.       

         Статистичні дані свідчать, що за звітний рік зменшилася кількість повторних звернень до органів місцевого самоврядування на 2,0% (у 2016 році їх надійшло 149, а у 2015 році – 152).

         Аналіз показує, що зменшилося надходження колективних звернень на 5,1%. За звітній період їх надійшло 625 проти 659 за 2015 рік. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до органів місцевого самоврядування, складає 1,8%.

За цей період збільшилася кількість звернень до органів місцевого самоврядування від пільгової категорії громадян на 21,7%. Так, від них надійшло 6498 заяв та скарг, що становить 18,7 від загальної кількості. Від інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни одержано 1418 листів, дітей війни – 1441, ветеранів праці – 1589, інвалідів загального захворювання І, ІІ, ІІІ групи – 851, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 628, багатодітних родин та одиноких матерів – 571.

Згідно з поданим статистичним звітом районної ради встановлено, що у 2016 році на їх адресу надійшло 551 звернення, це на 285,3% більше ніж торік. Найчастіше громадяни порушували питання соціального захисту (347), що становить 63,0% від загальної кількості. Позитивно вирішено 500 або 90,7% заяв та клопотань громадян.

На виконання п. 5 Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, згідно з планом роботи райдержадміністрації, керівниками відділів апарату адміністрації проведено перевірки в органах місцевого самоврядування щодо додержання законодавства про звернення громадян та стану організації цієї роботи.

За звітний рік дану роботу двічі перевірено в усіх органах місцевого самоврядування та проведено 12 Днів контролю, а саме: у виконкомах  Віто-Поштової, Гореницької, Лісниківської, Мироцької, Петрушківської, Петропавлівсько-Борщагівської, Святопетрівської, Шпитьківської сільських радах, управлінні соціального захисту населення, управлінні з питань надання адміністративних послуг, відділі освіти, службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації.

Питання роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України щоквартально аналізуються та двічі на рік розглядаються на засіданні колегії райдержадміністрації та засіданні виконкомів, за результатами розгляду приймаються відповідні рішення.

Головою адміністрації було затверджено графік звітування керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про роботу зі зверненнями громадян та організацію їх особистого прийому.

За даний період перед головою адміністрації на розширених апаратних нарадах прозвітувалися усі керівники органів місцевого самоврядування та десять керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а саме: реєстраційна служба Києво-Святошинського управління юстиції, державна податкова інспекція в Києво-Святошинському районі, управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі, управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі, управління соціального захисту, управління агропромислового розвитку, служба у справах дітей та сім’ї, відділ освіти, відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації, управління з питань надання адміністративних послуг.

У райдержадміністрації особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими графіками головою адміністрації. За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 54 особистих виїзних прийома, де прийнято 218 громадян.

Згідно з затвердженим головою райдержадміністрації графіком заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації один раз на місяць проводили прямі телефонні лінії з населенням району. За звітній період керівництвом райдержадміністрації проведено 30 прямих телефонних ліній, а керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації – 12.

У числі організаційних заходів щодо покращення розгляду звернень громадян є робота «гарячої» телефонної лінії, яка оперативно вирішує та дає усні роз’яснення на пропозиції, заяви і скарги щодо вирішення питань комунального, транспортного, побутового, медичного обслуговування громадян та інші. За звітний період таких звернень до райдержадміністрації надійшло 26.

Впродовж року на контролі у відділі звернень громадян перебував розгляд 7533 звернень громадян. Позитивно вирішено 3695 питань або 49,1%, по 3838 (50,9%) надано письмові роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 53,7% (4045 звернень), юридичному відділу – 12,1% (912), відділу житлово-комунального господарства – 10,6% (795), службі у справах дітей та сім’ї – 7,9% (595), відділу освіти – 98 (1,3%).

Проект розпорядження голови райдержадміністрації з цього питання та статистичні матеріали додаються. Просимо розглянути.


Начальник відділу

звернень громадян                              Л.П.Козлова