Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.


ІНФОРМАЦІЯ

про звернення громадян, що надійшли до

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області у першому кварталі 2017 року

Впродовж першого кварталу 2017 року на адресу райдержадміністрації надійшло 2874 звернення, з них: звернення, що надійшли поштою та одержані на особистому прийомі у голови адміністрації - 814, електронних звернень – 369, телефонних дзвінків (офіційно зареєстрованих) – 6, через Урядову гарячу лінію – 1549, з органів вищого рівня - 136.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 55,7% (1601) складають заяви та клопотання, 44,3% (1273) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 1143 або 66,0% (перший квартал 2016 року - 1731 звернення).

За дорученням керівництва адміністрації було поставлено на контроль 2845 звернень, з них задоволено 1245 або 43,8%.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації протягом вказаного періоду отримано 42 заяви та скарги (перший квартал 2016 року – 33).

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації прийнято 54 відвідувача (майже така кількість була у першому кварталі минулого року – 50). Більшість питань, які порушували громадяни на особистому прийомі, стосувалися земельних відносин, комунального та шляхового господарства, соціального захисту населення.

Найбільше звернень на особистому прийомі одержано від мешканців м. Вишневе, сіл Горенка, Музичі, Софіївська Борщагівка та Тарасівка.

З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 136 звернень, що на 15 або 10,0% менше ніж торік.

До Адміністрації Президента України надійшло 19 звернень проти 21 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України – 55 проти 15, Верховної Ради України – 3 проти 4, Генеральної прокуратури – 7 проти 1, Народних депутатів – 8 проти 4, Київської облдержадміністрації – 44 проти 95.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці м. Боярка – 19,  с. Білогородка – 18, м. Вишневе – 15, смт Чабани – 11, с. Горенка – 9, іногородніх громадян - 31.

Слід зазначити, що порівняно з першим кварталом минулого року кількість звернень до органів вищого рівня зменшилася майже на половину населених пунктів району (13), а саме: Вишневе, Гатне, Гореничі, Княжичі, Лісники, Личанка, Михайлівка Рубежівка, Музичі, Святопетрівське, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Ходосівка та Хотів.

Мешканці сіл Бобриця, Забір’я, Княжичі, Личанка, Мироцьке, Михайлівка-Рубежівка, Музичі та Хотів жодного разу не зверталися до органів вищого рівня.

За цей період до райдержадміністрації з Урядової гарячої лінії надійшло на розгляд 1549 звернень громадян, з них задоволено 556 або 35,9% (за такий же період 2016 року їх було 780). Таким чином, відбулося збільшення на 769 або 98,6%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась таких питань:

-         соціальної політики – 1285 або 83,0% від їх кількості, з них 1188 стосувалися призначення житлової субсидії;

-         комунального та шляхового господарства – 105 або 6,8%;

-         забезпечення дотримання законності – 100 або 6,4%;

-         аграрної політики та земельних відносин – 25 або 1,7%.

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Боярки – (329), м. Вишневого (313), Петропавлівської Борщагівки (160), Софіївської Борщагівки (127), смт Чабани (95).

За цей час з кожного населеного пункту громадяни зверталися на Урядову гарячу лінію.

У розрізі населених пунктів району найбільша кількість заяв та скарг  надійшла до райдержадміністрації від мешканців с. Святопетрівське – 7,4% (від їх кількості населення), с. Софіївська Борщагівка – 5,3%, с. Петропавлівська Борщагівка – 3,3%, с. Крюківщина – 2,2%.

Кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилася майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Бузова, Забір’я, Княжичі, Личанка, Михайлівка-Рубежівка та Шпитьки.

Суттєве збільшення відбулося по таких населених пунктах району: с. Горенка – на 338,0%, с. Мироцьке – на 225,0%, с. Святопетрівське – на 202,1%, с. Тарасівка – 194,1%, смт Чабани – 193,7%, с. Гореничі – 127,2%.

Аналіз показує, що зменшилося надходження колективних звернень на 3,7,0% ніж торік за перший квартал. За звітний період поточного року їх надійшло 102 проти 106 минулорічного показника. Питома вага колективних звернень до адміністрації становить 3,6%.

Найчастіше колективні листи надходили від жителів м. Вишневе, сіл Білогородка та Тарасівка.

Мешканці сіл Бобриця, Бузова, Личанка, Малютянка, Мироцьке, Михайлівка-Рубежівка, Музичі та Петрушки за цей час не надсилали колективних листів до органів виконавчої влади.

Переважно колективні звернення стосувалися майнових прав неповнолітніх дітей (51) та забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (26).

Загалом до райдержадміністрації звернулося 4604 громадянина, які у своїх зверненнях порушили 2891 питання, що на 1128 або 64,0% більше, ніж у першому кварталі того року.

Більшість питань стосувалася соціального захисту – 1914 або 66,2% від загальної кількості (перший квартал 2016 року – 955).

На другому були питання транспорту (підвищення тарифів за проїзд та інше) – 292 або 10,1% (перший квартал 2016 року – 7).

На третьому – питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 166 або 5,7% (перший квартал 2016 року – 160).

Питання комунального та шляхового господарства порушувалися у 160 або 5,6% листах (перший квартал 2016 року – 196).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, освіти, сім’ї та дітей становили 4,3%, аграрної політики та земельних відносин – 3,7%.

Порівняно з першим кварталом минулого року збільшилася кількість таких питань: транспорту – у 40,7 разів, соціального захисту – на 100,4%, екології та природні ресурси – на 55,5%, охорони здоров’я – на 50,0%, забезпечення дотримання законності – на 3,7%.

По усім іншим напрямках питань відбулося їх зменшення.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

- з питань транспорту: м. Вишневе, сіл Святопетрівське та Софіївська Борщагівка;

- з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку: міст Боярка та Вишневе, сіл Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка.

За звітний період кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян збільшилася на 50,0%. Так, від них отримано 1533 листи, що становить 53,3% від загальної кількості (перший квартал 2016 року – 1022).

Від учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій одержано 177 заяв та скарг, дітей війни - 482, ветеранів праці та пенсіонерів – 454, інвалідів загального захворювання – 228, багатодітних родин та одиноких матерів – 150, потерпілих та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 42.

У першому кварталі 2017 року 334 громадянам, які звернулися до райдержадміністрації з питання надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» на суму 1280900 грн.


Начальник відділу звернень

громадян райдержадміністрації                    підпис       Л.П.Козлова