Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.


Колегія

                                                                                              Києво-Святошинської

районної державної адміністрації

                                                                           Київської області


ДОВІДКА

про звернення громадян, що надійшли

до Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області у першому півріччі 2017 року

Впродовж першого півріччя поточного року на адресу райдержадміністрації надійшло 4562 звернення, з них звернення, що надійшли поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації – 2034 (з них 432 електронних звернення та 9 телефонних дзвінків), через Урядову гарячу лінію – 2244, з органів вищого рівня - 284.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 52,2% (2384) складають заяви та клопотання, 47,8% (2178) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 1203 або 35,9%.

Головною причиною збільшення кількості скарг є:

1. Підвищення тарифів на проїзд з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

2. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

3. Призначення чи непризначення житлової субсидії.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації одержано 67 заяв та скарг громадян, що на 2 або 2,9% менше ніж за відповідний період минулого року.

Найчастіше громадяни на особистому прийомі у голови адміністрації порушували питання земельних відносин (надання земельних ділянок учасникам АТО), комунального та шляхового господарства (електрифікація нових масивів населених пунктів району та ремонт доріг), соціального захисту (підтримка учасників антитерористичної операції, їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, які зверталися з питань забезпечення житлом або земельними ділянками під будівництво). Найбільше звернень на особистому прийомі у голови адміністрації одержано від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Горенка, Петрушки, Софіївська Борщагівка та Тарасівка.

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації побувало 88 відвідувачів.

За звітний період з органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 284 звернення (майже така кількість була в минулому році – 283), це становить 6,2% від загальної кількості листів. До Адміністрації Президента України громадяни зверталися 39 раз проти 41 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України відповідно - 107 та 47, Верховної Ради України відповідно – 9, така ж кількість була в минулому році, Генеральної прокуратури України та місцевої прокуратури – 12 та 3, Народних депутатів України – 11 та 9, Київської міської адміністрації – 3, Київської облради – 1, Київської облдержадміністрації – 102 проти 174 минулорічного показника.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці м. Боярка - 33, що становить 11,7% від їх кількості (з них 3 колективних), м. Вишневе – 30 (7 колективних), с. Білогородка – 25 (1 колективне), с. Петропавлівська Борщагівка - 12 (5 колективних), сіл Горенки та Лісники по 10.

Порівняно з минулорічним показником кількість звернень до органів вищого рівня збільшилася майже з половини населених пунктів (12). Суттєво їх кількість зросла з с. Білогородка, майже у 2,1 рази, іногородніх громадян на 46,6%. Незначне збільшення було по таких населених пунктах: Боярка, Чабани, Бузова, Віта Поштова, Гореничі, Горенка, Дмитрівка, Лісники, Мироцьке, Тарасівка.

Слід зазначити, що мешканці сіл Бобриця, Забір’я, Княжичі, Личанка та Михайлівка-Рубежівка жодного разу не зверталася до органів вищого рівня (це без урахування Урядової гарячої лінії).

За цей період з Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 2244 звернення, з них задоволено 760 або 33,9% (за такий же період минулого року їх надійшло 1326). Таким чином, збільшилася кількість звернень на Урядову гарячу лінію на 918 або 69,2%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

-         соціального захисту – 1751 (78,0%), з них 1587 стосувалися питань призначення житлової субсидії, що становить 90,7% від цих питань;

-         комунального та шляхового господарства – 220 (9,8%);

-         забезпечення дотримання законності – 159 (7,1%);

-         аграрної політики та земельних відносин – 47 (2,1%).

За цей час з кожного населеного пункту району громадяни зверталися на Урядову гарячу лінію.

У розрізі населених пунктів району найчастіше на гарячу лінію зверталися мешканці с. Петропавлівська Борщагівка – 3,7% від їх кількості населення, по 2,8% становили від мешканців сіл Святопетрівське та Софіївська Борщагівка, Крюківщина – 2,3%, Тарасівка – 2,1%, Чабани – 2,0%.

За звітний період відбулося збільшення кількості звернень громадян до райдержадміністрації з 17 населених пунктів.

Аналіз показує, що їх кількість суттєво зросла з сіл Мироцьке – на 171,4%, Тарасівка – на 168,4%, Горенка – на 151,1%, Чабани – на 119,0%, Святопетрівське – на 108,4%, Лісники – на 93,3%.

Зменшилася кількість звернень громадян до органів виконавчої влади з сіл: Бобриця, Бузова, Віта-Поштова, Гатне, Забір’я, Княжичі, Личанка, Михайлівка-Рубежівка, Музичі, Петрушки, Ходосівка та Шпитьки.

         У розрізі населених пунктів району найбільше звернень надійшло від мешканців Святопетрівське - 9,1% від їх кількості населення, Софіївська Борщагівка - 6,9%, Петропавлівська Борщагівка - 5,1%, Тарасівка - 3,7%. Крюківщина - 3,6%.

         У своїх зверненнях громадяни порушили 4599 питань, що на 1185 або 34,8% більше ніж торік.

         Питання розподілилися таким чином:

         - соціального захисту становили 2964 або 64,4% від їх загальної кількості (перше півріччя 2016 р. – 1943 або 57,0%);

         - комунального господарства - 312 або 6,8% (перше півріччя 2016 р. – 334 або 9,8%);

- забезпечення дотримання законності становили 306 або 6,7% (перше півріччя 2016 р. – 299 або 8,8%;

- питання роботи приміського пасажирського транспорту – 295 або 6,4% (перше півріччя 2016 р. – 13 або 0,3%).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, питання освіти, дітей та опікунства становили 257 (5,6%), аграрної політики і земельних відносин - 219 (4,8%), екології та природних ресурсів - 80 (1,8%), житлової політики - 75 (1,7%).

Порівняно з першим півріччям минулого року відбулося збільшення з таких питань:

-         транспорту - на 282 або у 21,6 рази більше;

-         екології та природних ресурсів - на 50 або в 1,6 рази;

-         соціального захисту - на 1021 або на 52,6%;

-         охорони здоров’я - на 17,3%.

Зменшилася кількість з таких питань:

- праці і заробітної плати - на 66,7%, діяльності органів місцевого самоврядування - на 62,5%, житлової політики на 26,4%, аграрної політики і земельних відносин - на 22,1%, комунального та шляхового господарства - на 6,6%.

Найчастіше до адміністрації зверталися мешканці:

-         із земельних питань: м. Боярка, сіл Бузова, Софіївська Борщагівка, Тарасівка та Шпитьки;

-         з питань забезпечення дотримання законності: міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, сіл Петропавлівська Борщагівка та Софіїввська Борщагівка;

-         із питань комунального господарства: міст Боярка та Вишнева, сіл Петропавлівська Борщагівка та Тарасівка;

-         екології та природних ресурсів: сіл Білогородка та Лісники.

          Аналіз показує, що за цей час на 10,6% зменшилася кількість колективних звернень - 203 проти 227 за відповідний період минулого року. Питома вага колективних звернень становить 4,4% від загальної кількості листів. Всього задоволено 92 або 45,3% колективних листів.

Порівняно з минулорічним показником їх кількість збільшилася з 10 населених пунктів, а саме: Боярка, Чабани, Білогородка, Віта- Поштова, Дмитрівка, Лісники, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка та Ходосівка.

          У колективних зверненнях громадяни порушували питання захисту прав неповнолітніх дітей – 112 або 55,1% від їх кількості, забезпечення дотримання законності - 42 або 20,7%, комунального та шляхового господарства – 22 (10,9%).

         Найчастіше вони надходили від мешканців м. Вишневе – 38, м. Боярка – 28, Софіївська Борщагівка – 17, с. Петропавлівська Борщагівка – 15,                   с. Тарасівка – 13,  смт Чабани – 12, іногородніх громадян – 38.

Від мешканців сіл Бобриця, Личанка, Мироцьке, Михайлівка-Рубежівка, Музичі та Петрушки колективних скарг до райдержадміністрації не надходило.

За звітний період збільшилася кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян на 27,2% порівняно з минулорічним показником. Так, від них надійшло 2220 листів, що становить 48,7% від загальної кількості. Від інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни одержано 405 звернень проти 404 минулорічного показника, дітей війни - 175 (148), ветеранів праці, пенсіонерів - 959 та 622, інвалідів загального захворювання відповідно - 493 та 463, багатодітних сімей та одиноких матерів відповідно - 112 та 75, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих відповідно - 76 та 32.

За перше півріччя 2017 року 903 малозабезпеченим сім’ям та громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та які звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти з районної програми «Турбота» на суму 3136200 грн.

Стан виконавської дисципліни при розгляді звернень громадян у більшості управлінь, відділів, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування відповідає вимогам чинного законодавства.

За дорученням керівництва адміністрації було поставлено на контроль 4516 звернень, з них задоволено 1953 або 43,2%.

Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 65,3% (2952 звернення), відділу житлово-комунального господарства – 10,1% (455), юридичному відділу – 7,0% (315), відділу економічного розвитку і торгівлі – 6,9% (308), службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації – 5,2% (239).


Начальник відділу

звернень громадян                                                                      Л.П.Козлова