Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.Довідка

про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, районної ради та органів місцевого самоврядування району у 2017 році

Впродовж 2017 року на адресу райдержадміністрації надійшло 7638 звернень, з них звернень, що надійшло поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації - 3143, електронних звернень – 568, телефонних дзвінків (офіційно зареєстрованих) - 13, через Урядову гарячу лінію – 3298, з органів вищого рівня - 616.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації 36,8% (2810), складають скарги, 63,2% (4828) – заяви та клопотання.

Порівняно з минулим роком відбулося незначне збільшення кількості звернень громадян, всього на 11 або 0,1%.

Головною причиною збільшення кількості скарг є:

1. Підвищення тарифів на проїзд з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

2. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

На особистому прийомі у голови адміністрації отримано 168 заяв та скарг громадян, що на 8 або 5,0% більше ніж торік.

Всього головою адміністрації на особистому прийомі прийнято 275 відвідувачів, це на 48 або 21,1% більше минулорічного показника.

Більшість питань, які порушували громадяни на особистому прийомі, стосувалися аграрної політики та земельних відносин (28,0%), соціального захисту становили - 22,7%, комунального господарства – 19,0%.

Переважна більшість звернень надійшла під час особистого прийому громадян від жителів міст Боярка та Вишневе, сіл Горенка, Софіївська Борщагівка та іногородніх громадян.

 З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 3914 звернень, що становить 51,2% від загальної кількості листів, це на 182 або 4,5% менше ніж торік. Із загальної кількості листів до органів вищого рівня, а саме: до Адміністрації Президента України надійшло 92 звернення (такаж кількість була в минулому році), Кабінету Міністрів України - 202 проти 94 минулорічного показника, Верховної Ради України – 18 та 22, Генеральної прокуратури – 37 та 15, народних депутатів України – 12 та 15, Урядової гарячої лінії – 3298 та 3530, Київської міської адміністрації – 15 та 22, Київської облдержадміністрації – 240 та 300.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці населених пунктів:

·        м. Боярка – 79, з них - 8 колективних;

·        м. Вишневе – 57 (12 колективних);

·        с. Гатне – 49;

·        с. Білогородка – 38 (2 колективних);

·        смт Чабани – 37 (6 колективних);

·        іногородніх громадян – 149, з них - 11 колективних.

Аналізуючи звернення громадян до органів вищого рівня порівняно з минулим роком, слід зауважити, що майже з половини населених пунктів району (13) кількість їх збільшилася, а саме: с. Віта Поштова - у дев’ять разів,  с. Забір’я у чотири рази, с. Тарасівка – у 3,2 рази, с. Білогородка – у 2,8 разів, Гатне – у 2,7 рази. Також відбулося збільшення звернень з м. Боярка,  смт Чабани, із сіл: Бузова, Гореничі, Дмитрівка, Лісники, Мироцьке та Шпитьки.

Суттєве їх зменшення відбулося по таких населених пунктах:     Михайлівка-Рубежівка - на 60,0%, Музичі - на 50,0%, Святопетрівське - на 35,3%, Софіївська Борщагівка - на 44,9% та Хотів - на 88,9%.

З Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 3298 звернень, з них задоволено 1101 або 33,3% (за такий же період 2016 року їх надійшло 3530 з них задоволено 1112 або 31,5%). Таким чином кількість звернень на Урядову гарячу лінію зменшилася на 232 або 6,6%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

- соціального захисту – 2368 або 71,8%, з них 2083 або 88,0% стосувалися призначення житлової субсидії;

- комунального господарства становили – 492 або 15,0%;

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 250 або 7,6%;

- аграрної політики та земельних відносин – 63 або 2,0%.

У розрізі населених пунктів району найбільше звернень на гарячу лінію надійшло від мешканців с. Петропавлівська Борщагівка – 5,0% від їх кількості населення, с. Софіївська Борщагівка – 4,1%, по 3,2% становили від мешканців сіл Крюківщина та Святопетрівське, с. Тарасівка – 3,1%, смт Чабани – 2,8%.

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Вишневе (721, що становить 21,8% від їх кількості), м. Боярка (653 або 19,8%),  с. Петропавлівська Борщагівка (310), с. Софіївська Борщагівка (256), смт Чабани (198), с. Тарасівка (165).

За цей період з кожного населеного пункту наші мешканці зверталися на Урядову гарячу лінію.

Проаналізувавши інформацію відділу звернень громадян Київської облдержадміністрації, встановлено, що від мешканців нашого району у 2017 році на їх адресу надійшло 559 заяв та скарг, майже така кількість була у 2016 році - 558.

Протягом звітного періоду збільшилася загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації з 11 населених пунктів району, а саме: Чабани - на 71 або 27,4%, Гатне - на 40 або 43,5%, Гореничі - на 12 або 9,3%, Горенка - на 22 або 13,4%, Дмитрівка - на 15 або 21,7%. Лісники - на 11 або 29,0%, Святопетрівське - на 68 або 41,4% та Тарасівка - на 119 або 57,8%. Незначне збільшення було по м. Боярка - на 1,1%, м. Вишневе - на 3,3%, с. Віта-Поштова - на 1,4%.

У розрізі населених пунктів найбільше звернень за минулий період надійшло до райдержадміністрації від мешканців с. Святопетрівське – 12,2% від їх загальної кількості населення, с. Софіївська Борщагівка – 9,7%, с. Петропавлівська Борщагівка – 8,1%, с. Крюківщина – 6,2%, с. Тарасівка – 6,1%, с. Личанка - 5,1%.

 Аналіз показує, що до адміністрації зменшилося надходження колективних звернень на 8,9%. За звітний період їх надійшло 422 проти 463 за минулий рік. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до райдержадміністрації, складає 5,6%.

У звітному році кількість надходження колективних звернень збільшилася майже з семи населених пунктів району, а саме: Чабани, Віта-Поштова, Гореничі, Дмитрівка, Забір’я, Лісники та Тарасівка.

Переважно колективні звернення стосувалися: захисту майнових прав неповнолітніх дітей – 248 або 58,8% від їх кількості, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 70 або 16,6%, комунального та шляхового господарства – 43 (10,2%), аграрної політики та земельних відносин - 40 (9,5).

Статистичні дані свідчать, що за звітний рік зменшилася кількість надходження повторних звернень на 21,9% (у 2017 році їх надійшло 25 проти 32 за минулий рік).

За звітний період громадяни у своїх зверненнях порушили 7723 питання, що на 20 або 0,3% менше минулорічного показника.                                                                                                                                                                                                               

Питання розподілилися таким чином:

На першому місці стоять питання соціального захисту - 4585 або 59,3% звернень (2016 – 4653 або 60,1%).

На другому - комунального господарства надійшло – 726 або 9,4% (2016 - 712 або 9,1%).

На третьому – забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 614 або 8,0% (2016 – 664 або 8,6%).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, питання освіти, дітей та опікунства становили 588 (7,7%), аграрної політики і земельних відносин - 408 (5,2%).

Статистичні дані свідчать, що порівняно з минулим роком зросла кількість звернень з питань: транспорту - у 8,1 рази, екології та природних ресурсів - у 1,9 рази, охорони здоров»я - на 14,2%, комунального господарства - на 2,0%.

Відбулося зменшення з питань праці і заробітної плати – на 75,0%, аграрної політики і земельних відносин – на 32,3%, житлової політики – на 20,5%.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

·        з земельних питань – сіл Бузова, Михайлівка-Рубежівка, Тарасівка та Шпитьки;

·        з питань соціального захисту – міст Боярка та Вишневе, сіл Горенка, Гореничі, Крюківщина та Святопетрівське;

·        з питань комунального господарства – міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, сіл Білогородка та Петропавлівська Борщагівка;

·        з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку -  міст Боярка та Вишневе, смт Чабани, сіл Гатне та Софіївська Борщагівка;

·        з питань транспорту (підвищення тарифів на приміських маршрутних автобусах) - міст Боярка та Вишневе, сіл Михайлівка Рубежівка, Святопетрівське та Софіївська Борщагівка.

Понад 3736 звернень на адресу адміністрації, або 49,0% від загальної кількості, склали звернення від найменш соціально захищених категорій громадян – інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, дітей війни, багатодітних родин, ветеранів праці та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку усіх керівників структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.

Порівняно з минулим роком кількість звернень цієї категорії громадян збільшилася на 2,7%.

Серед зазначеної категорії громадян найбільше звернень надійшло від: ветеранів праці та пенсіонерів – 1844, інвалідів загального захворювання I, II, та III груп - 765, інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни – 417, дітей війни – 375, багатодітних сімей – 228, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 107.

Протягом звітного періоду всім громадянам (1638 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» на суму 6099600 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, зареєстрованим у населених пунктах Києво-Святошинського району Київської області, які брали участь в антитерористичній операції, набули статусу учасника бойових дій та не є військовослужбовцями, надано допомогу 98 особам на суму 945000 грн, з них: демобілізованим - 24 особи на суму 140000 грн, сім’ям загиблих (1 сім’я) - на суму 75000 грн, контрактникам (73 особи) - на суму 730000 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 1200000 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (92 дитини) - на суму 920000 грн, 15 дітям з прийомних сімей (8 сімей) - на суму 75000 грн, 41 дитині з ДБСТ (8 будинків) - на суму 205000 грн.

Згідно з поданими статистичними звітами органів місцевого самоврядування встановлено, що на їх адресу протягом звітного року надійшло 34632 звернення, що на 246 або 0,7% менше ніж торік. Позитивно вирішено питання у 23760 зверненнях або 68,6%.

З загальної кількості звернень поштою надійшло 23336, що на 1682 або 6,8% менше порівняно з минулим роком.

На особистому прийомі у керівників органів місцевого самоврядування отримано 11296 заяв та скарг громадян, що на 1436 або 14,5% більше ніж торік.

У своїх зверненнях вони порушили 27093 питання різної тематичної спрямованості, що на 8063 або 23,0% менше ніж торік.

Найчастіше вони стосувалися:

-         аграрної політики та  земельних відносин – 14200 або 52,4% питання від їх кількості (2016р. – 14283 або 40,7%);

-         соціального захисту – 7502 або 27,7% (2016р. – 7873 або 22,3%);

-         житлового господарства – 2455 або 9,1% (2016р. – 2925 або 8,3%);

-         комунального господарства – 2091 або 7,8% (2016р. – 1785 або 5,1%).

Порівняно з 2016 роком збільшилася кількість таких питань:

-         охорони здоров’я – у 3,5 рази;

-         транспорту (підвищення тарифів за проїзд) – на 47,9%;

-         екології та природних ресурсів - на 42,7%;

-         праці і заробітної плати – на 38,1%;

-         комунального господарства – на 17,1%.

Зменшилася кількість звернень з питань:

-         діяльності органів місцевого самоврядування – на 20,5%;

-         житлової політики - на 16,2%;

-         забезпечення дотримання законності – на 16,1%;

-         соціального захисту – на 4,8%.

За звітний період збільшилося надходження звернень громадян до 12 виконкомів місцевих рад, а саме: з Вишневого на 39,8%, смт Чабани - на 35,8%, сіл Білогородка - на 8,4%, Бузова - на 33,1%, Гатнене - на 14,4%, Гореничі - на 68,0%, Дмитрівка - на 13,8%, Княжичі - на 5,3%, Крюківщина - на 4,9%, Михайлівка-Рубежівка - на 38,0%, Музичі - на 8,1% та Хотова - на 11,8%.

Статистичні дані свідчать, що за звітний рік збільшилася кількість повторних звернень до органів місцевого самоврядування на 25,5% (у 2017р. їх надійшло 187, а у 2016р. – 149).

Аналіз показує, що зменшилося надходження колективних звернень на 14,3%. За звітний період їх надійшло 536 проти 625 за 2016р. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до органів місцевого самоврядування, складає 1,6%.

За цей період збільшилася кількість звернень до органів місцевого самоврядування від пільгової категорії громадян на 21,1%. Так, від них надійшло 7867 заяв та скарг, що становить 22,8 від загальної кількості. Від ветеранів праці та пенсіонерів одержано – 2358, дітей війни – 1604, інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни одержано 1567 листів, інвалідів загального захворювання І, ІІ, ІІІ групи – 930, багатодітних сімей та одиноких матерів – 758, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 650.

Згідно з поданим статистичним звітом районної ради встановлено, що у 2017 році на їх адресу надійшло 830 звернень, це на 279 або 50,7% більше ніж торік. Найчастіше громадяни порушували питання соціального захисту (431), що становить 52,0%, дотримання законності та охорони правопорядку (35) або 4,2%. Позитивно вирішено 790 або 95,1% заяв та клопотань громадян.

На виконання п. 5 Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, згідно з планом роботи райдержадміністрації було проведено перевірки в органах місцевого самоврядування щодо додержання законодавства про звернення громадян та стану організації цієї роботи. За звітний рік дану роботу перевірено в усіх органах місцевого самоврядування, у деяких двічі (всього 44 перевірки).

Також проведено 12 Днів контролю за результатами розгляду звернень громадян, а саме: у виконкомах Боярської та Вишневої міських рад, Бобрицької, Гатненської, Горенської, Крюківщинської, Личанської, Софіївсько-Борщагівської сільських рад, управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінні з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділі освіти райдержадміністрації, відділі культури, національностей та релігій райдержадміністрації.

Питання роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України щоквартально аналізуються та двічі на рік розглядаються на засіданні колегії райдержадміністрації та засіданні виконкомів, за результатами розгляду приймаються відповідні рішення.

Головою адміністрації було затверджено графік звітування керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про роботу зі зверненнями громадян та організацію їх особистого прийому.

За даний період перед головою адміністрації на розширених апаратних нарадах прозвітувалися усі керівники органів місцевого самоврядування та дванадцять керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а саме: Києво-Святошинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, районний територіальний центр обслуговування одиноких громадян та інвалідів, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У райдержадміністрації особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими графіками головою адміністрації. За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 58 особистих виїзних прийоми, де прийнято 229 громадян.

Згідно з затвердженим головою райдержадміністрації графіком заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації один раз на місяць проводили прямі телефонні лінії з населенням району. За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 31 пряму телефонну лінію, а керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації – 12.

У числі організаційних заходів щодо покращення розгляду звернень громадян є робота «гарячої» телефонної лінії, яка оперативно вирішує та дає усні роз’яснення на пропозиції, заяви і скарги щодо вирішення питань комунального, транспортного, побутового, медичного обслуговування громадян та інші. За звітний період таких звернень до райдержадміністрації надійшло 26.

Упродовж року на контролі у відділі звернень громадян перебувало на розгляді 7519 звернень громадян. Позитивно вирішено 3655 питань або 48,7%, по 3864 (51,3%) надано письмові роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 59,6% (4477 звернень), відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – 14,0% (1046), юридичному відділу райдержадміністрації – 8,3% (630), службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації – 7,3% (554), відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – 4,6% (341).

Проект розпорядження голови райдержадміністрації з цього питання та статистичні матеріали додаються. Просимо розглянути.Начальник відділу звернень громадян Києво-Святошинської районної

державної адміністрації Київської області                           Л.П. Козлова