ВІДМІННІСТЬ МІЖ ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН І ЗАПИТОМ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

            З огляду на статистику запитів на отримання публічної інформації, які надходять від громадян до органів ПФУ, вбачається, що під час написання запиту, у громадян виникає складність у розмежуванні інформації, яка є публічною, від інформації, яка до публічної не має відношення. Між тим, запит на інформацію і звернення є різними за багатьма ознаками.

            Право на запит на інформацію і право на звернення регулюються двома законами: запит на інформацію регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації», право на звернення — Законом України «Про звернення громадян».

            Статтею 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

             Що стосується запиту на інформацію, частина перша статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає запит на інформацію як прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Доречним є нагадати, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Тобто, Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягти порушника до відповідальності тощо) повинні розглядатися в межах Закону України «Про звернення громадян», бо внаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.

            В той самий час звернення громадян є протилежними за своєю сутністю. Частина перша статті 3 Закону України «Про звернення громадян» визначає, що зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Тобто, термін «звернення громадян» охоплює широке коло правовідносин — від реалізації особистих прав, надання пропозицій стосовно діяльності органів державної влади до оскарження неправомірних дій посадових осіб.

            Відмінність подання запиту на інформацію від звернення громадян полягає також у тому, що вони обмежені наявністю певних реквізитів. Так, відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

             В той самий час, статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» передбачені інші вимоги до оформлення звернень. Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

            Крім того, різниця полягає також у строках для надання відповіді на запит або звернення. Що стосується надання відповіді на запит на інформацію, то статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної і інформації» зазначено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            Поряд з цим, статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

            Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про звернення громадян» якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

  

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області (відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

            I. Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області є органами Фонду, підпорядкованими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему територіальних органів Фонду.

ІІ. Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами  Міністерства  соціальної політики України, дорученнями Міністра соціальної політики України, його першого заступника та заступника, наказами Фонду та постановами правління Фонду, дорученнями Голови правління Фонду, актами Ради  міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних  адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами регіональних управлінь, Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах затвердженим Постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.2002 № 8-2 (зі змінами).

ІІI. Завдання, функції, права та обов'язки Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області:

3.1 Основними завданнями Управління є:

            1) ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;

            2) стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

            3) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

            4) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду таінших джерел, визначених законодавством;

            5) ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового  планування,  звітності  та  системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення.

           

3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

            1) забезпечує  додержання  підприємствами,  установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

            2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

            3) забезпечує ведення в районі (місті) реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб), своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;

            4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

            5) контролює дотримання страхувальниками вимог законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування, правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески) та інших платежів від

підприємств, установ, організацій та громадян, достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;

            6) проводить згідно із законом планові та позапланові перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

            7) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

            8) веде облік платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження платежів відповідно до законодавства;

            9) надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб;

            10)  проводить за вимогою страхувальників звірення сум нарахування та сплати страхових внесків, інших платежів;

            11) проводить у межах своїх повноважень

інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, надає страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, роз'яснює їхні права і обов'язки;

            12) інформує громадськість про свою діяльність;

            13) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;

            14) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами  місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

            15) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

            16) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Фонд Президентом України.

            3.3. Управління з метою організації своєї діяльності:

            1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Управлінні;

            2) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

            3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Управління;

            4) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

            5) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

            6) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

            3.4. Управління має право:

            1) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату страхових внесків, а також інші відомості, інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;

            2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

            3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

            4) проводити у порядку і випадках, встановлених законом, планові та позапланові перевірки у страхувальників бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;

            5) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання; {Абзац перший підпункту 5 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 26-2 від 16.12.2013};

            вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;

            вилучати в установленому законодавством порядку  у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду; {Абзац третій підпункту 5 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 26-2 від 16.12.2013}.

            6) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство у випадках та порядку, передбачених законом; {Підпункт пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 21-7 від 27.09.2010, N 26 від 16.12.2013}

            7) застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;

            8) стягувати несплачені суми страхових внесків та інших платежів з їх платників;

            9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

            10) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

            11) перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

            12) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.

            Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

            3.5. Управління зобов'язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

            3.6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

_____________________________________________________________________

Форми і зразки документів, необхідних для звернення громадян, правила їх оформлення, порядок складання, подання запиту на інформацію знаходяться в громадській приймальні управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області.

Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад проводиться згідно наказу управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі від 14 грудня 2011 року.

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р.№ 169 (зі змінами).

При наявності вакансій в управлінні Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі в обов’язковому порядку здається щомісячно звіт у Києво-Святошинський центр зайнятості та оголошується конкурс в засобах масової інформації про заміщення вакантних місць в управлінні.

_____________________________________________________________________

 

 

  


Закон України  "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року 
№ 2939-VI визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до Ст. 19 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" :

 

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Форма

для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді

Розпорядник інформації                                                  

управління Пенсійного фонду України у Киэво-Святошинському районі Київської області

вул. Святошинська, 50

м. Вишневе, 008132

Запит

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, поштова або електронна адреса, контактний телефон запитувача

 

 

Суть запиту на інформацію (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати Е-mail)

В усній формі

(вказати номер телефону)

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Заповнюється у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області

 

Зареєстровано _______________________________________________________