ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

2. Правила розроблені згідно зі статтею 43 Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників апарату районної державної адміністрації, на які не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

1. Порядок прийому на державну службу та інші категорії працівників апарату районної державної адміністрації регулюється відповідно до ст.15 Закону України “Про державну службу”.

2. Прийом на державну службу на посади третьої – сьомої категорії, передбачених статтею 25 зазначеного закону, проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

3. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.

4. Призначення на посади та звільнення з посад державних службовців апарату районної державної адміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

5. Голова районної державної адміністрації має право самостійно добирати та приймати на роботу працівників патронатної служби.

6. Прийом на роботу працівників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

7. При прийомі на роботу подаються:

 • трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;
 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • диплом (свідоцтво) про закінчення учбового закладу;
 • для державних службовців необхідно заповнити особову картку державного службовця П2-ДС, а для працівників – картку по обліку кадрів встановленого зразка.

Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.

Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, про що оголошується працівнику під розписку. У розпорядженні зазначається найменування посади відповідно до штатного розпису і умов оплати праці.

Забороняється вимагати від працівника при прийомі на роботу документи і відомості, подання яких не передбачено законодавством.

8. При прийомі на державну службу може встановлюватись випробування терміном до 6 місяців.

9. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

10. При укладенні трудового договору може застосовуватися випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручають виконувати.

Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:

 • для державних службовців - до шести місяців;
 • для інших категорій спеціалістів і службовців - до трьох, а для робітників - не більше одного місяця.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

11. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особові справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, ознайомлюються із Загальними правилами поведінки державного службовця.

12. При прийомі працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації зобов’язаний:

 • ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • довести до працівника правила з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці тощо.

13. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством.

14. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

15. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Державні службовці та інші категорії працівників апарату районної державної адміністрації мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першого заступника районної державної адміністрації письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, голова районної державної адміністрації повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної державної адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету апарату районної державної адміністрації, за

виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України “Про державну службу” та іншими законами України, а також у разі:

 • відмови державного службовця від прийняття чи порушення Присяги, передбаченої ст. 17 Закону України «Про державну службу»;
 • порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 Закону України «Про державну службу») ;
 • неподання відомостей або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;
 • недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну службу»;
 • досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі.

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним службовцем у порядку, визначеному чинним законодавством.

Зміна керівництва районної державної адміністрації не є підставою для припинення служби державними службовцями апарату районної державної адміністрації, крім працівників патронажної служби.

Працівнику, що звільняється, надається час необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з усіма службами і відділами. Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови адміністрації.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

16. В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності до розпорядження та законодавства, з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

17. Для виконання певного об’єму роботи, на вакантні посади адміністрації, з особою може заключатися трудова угода терміном до 1 року. Працівник, який працює за трудовою угодою за 5 днів до закінчення терміну трудової угоди зобов’язаний надати звіт про виконання дорученого об’єму роботи.

На осіб, які прийняті на роботу за трудовою угодою дані Правила поширюються в повному обсязі.

ІІІ. Основні обов’язки і права державних службовців апарату та інших категорій працівників районної державної адміністрації

18.Основними обов’язками державних службовців та інших категорій працівників апарату районної державної адміністрації є:

 • додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів;
 • додержання прав та свобод людини і громадянина;
 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до райдержадміністрації, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет державної служби;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам державної служби та держави;
 • дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;
 • вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної державної адміністрації;
 • утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 • збереження власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

Обов’язки, які виконує кожний працівник за своїм фахом, або посадою, визначається посадовими інструкціями, трудовим та колективним договором

19. Державні службовці та інші категорії працівників апарату райдержадміністрації мають право:

 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
 • на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;
 • на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
 • на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • на соціальний і правовий захист;
 • у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження державної служби, отримувати від керівництва райдержадміністрації відповідні пояснення та давати особисті пояснення;
 • вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї,
 • захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку;
 • брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень )

20. Конкретні обов’язки та права працівників апарату районної державної адміністрації визначається у посадових інструкціях

ІV. Основні обов’язки керівництва районної державної адміністрації

Керівництво апарату районної державної адміністрації зобов’язане:

 •      неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;
 • створювати для працівників апарату умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
 • забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників відповідно за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін;
 • здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
 • забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;
 • сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
 • застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;
 • у випадках передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;
 • забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації економічних і правових знань працівників,

У відповідних випадках, передбачених законодавством, керівництво апарату здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковім комітетом апарату районної державної адміністрації.

IV. РОБОЧИЙ ЧАС

21. Час початку і закінчення роботи, а також перерви для відпочинку встановлюється такий:

РЕЖИМ РОБОТИ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

Понеділок – п’ятниця: з 8 – 30 до 17 – 00

Обідня перерва: з 13 – 00 до 13 – 30

Вихідні дні – суббота, неділя.

Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці та інші категорії працівників апарату можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до трудового законодавства.

Чергування в райдержадміністрації здійснюється цілодобово:

 • у приймальні голови райдержадміністрації з числа працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників районних підрозділів вищих органів виконавчої влади.
 • на центральному вході до адміністративного приміщення відповідальними черговими охоронної служби.

Порядок чергування відповідальних працівників визначається розпорядженням голови райдержадміністрації.

22. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний зафіксувати свій прихід на роботу у книзі обліку.

23. Адміністрація зобов’язана організувати облік виходу працівників на роботу .

Облік робочого часу працівників апарату райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за табелями встановленої форми та у разі необхідності, із застосуванням контрольних журналів фіксації робочого часу та службових відряджень. Підписані відповідальними за облік робочого часу особами та затверджені керівником апарату райдержадміністрації, табелі у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації для нарахування зарплати.

24. Щорічні відпустки працівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та іншим категоріям працівників районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з графіком відпусток, який складається на кожен календарний рік не пізніше 25 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників

Відпустка надається на підставі заяви, яка не пізніше ніж за 10 днів до її початку подається: головою райдержадміністрації – на ім'я голови обласної державної адміністрації; першим заступником, заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів, спеціалістами відділів апарату райдержадміністрації – на ім’я голови райдержадміністрації.

Відпустки першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації надаються за розпорядженням голови райдержадміністрації. Взаємозамінність між головою, першим заступником голови і заступниками голови райдержадміністрації на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації на підставі листа-погодження облдержадміністрації видає розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Сільські, селищний, міські голови на підставі погодженої заяви головою райдержадміністрації видають розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Замовлення лікувальних чи курортно-санаторних путівок подається на ім’я голови профспілкового комітету райдержадміністрації не пізніше ніж за місяць до початку кварталу, на який передбачена відпустка.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов'язаних з відпустками здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Працівники, які від'їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави і яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову райдержадміністрації та працівника з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

Відрядження працівників райдержадміністрації здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з документами вищих органів виконавчої влади та з інших підстав.

Посвідчення про відрядження працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації оформляються відділом організаційно-кадрової роботи на підставі відповідних розпоряджень.

Посвідчення про відрядження підписуються керівником апарату райдержадміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

Службове відрядження за кордон державних службовців з метою навчання, підвищення кваліфікації та стажування оформляється у встановленому законодавством порядку.

25 Забороняється в робочий час вживати спиртні напої та наркотичні засоби, займатися справами не сумісними з обов’язками посадової особи.

26. Громадяни та посадові особи, які не являються працівниками адміністрації можуть перебувати в приміщенні після пред’явлення охороні документу, що посвідчує їх особу (паспорт, посвідчення, посвідчення водія, тощо).

Перебування таких осіб в приміщенні адміністрації до 8-30 та після 17-00, а також з 13-00 до 13-30 забороняється.

27. Особистий прийом громадян керівним складом та посадовими особами адміністрації проводиться виключно в дні передбачені графіками, що затверджені розпорядженням голови адміністрації.

28. Забороняється в робочий час:

 • відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;
 • скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

VІ. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну працю та за інші досягнення в роботі встановлюються такі заохочення:

а) преміювання;

б) вручення цінного подарунка;

в) подяка;

г) Почесна грамота;

Заохочення оголошується розпорядженням голови райдержадміністрації, доводиться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги при просуванні по роботі.

VІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

29. Порушення трудової дисципліни, в тому числі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

30. Питання щодо притягнення працівників апарату до дисциплінарної відповідальності вирішується головою районної державної адміністрації.

За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

 • попередження про неповну службову відповідність;
 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;
 • догана;
 • звільнення з роботи.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за невиконання обов’язків, покладених на працівника трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, незалежно від того, чи до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного характеру, в тому числі за прогул, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини понад три години протягом робочого дня.

Незалежно від дисциплінарних стягнень працівник, який вчинив прогул без поважних причин або з’явився на роботі в нетверезому стані, за рішенням адміністрації може позбавлятися премії або надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи.

31.Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної державної адміністрації безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

32. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво апарату повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

При обранні виду стягнення голова районної державної адміністрації повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

33. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

34. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників апарату.

35. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

36. Голова районної державної адміністрації з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення апарату районної державної адміністрації

37. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

38. Відділ фінансово-господарського забезпечення здійснює заходи спрямовані на утримання в належному стані службових приміщень, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком, квитками для виїздів у відрядження тощо.

39. Для списання основних засобів та інших матеріальних цінностей в апараті районної державної адміністрації утворюється комісія у складі матеріально-відповідальної особи та інших працівників апарату. Акт на списання матеріальних цінностей затверджує голова районної державної адміністрації.

40. При прийомі на роботу працівники апарату отримують необхідні для виконання їх службових повноважень майно та матеріальні цінності під особисту відповідальність.

41. При звільненні з роботи або при переміщенні працівника з одного службового приміщення в інше, він зобов'язаний узгодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей з начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

42. Транспортне обслуговування діяльності районної державної адміністрації здійснюється транспортом райдержадміністрації.

Керівник апарату адміністрації О.А.Митрофанов

Голова профспілкового комітету П.Л. Ковальчук


 ____________________________________________________________________________

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    розпорядження голови

                                                                   райдержадміністрації 29.11.2016 № 905

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

 

1. Загальні положення

 

1.1.    Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

1.2.    Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови  (далі - заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

 

1.3.    Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

 

-        повноважень і функцій посадової особи;

 

-        управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

-        територіальних органів центральних органів виконавчої влади, районних підприємств, установ та організацій  щодо яких  посадова  особа  забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики, координацію взаємодії та сприяння діяльності;

 

-        порядку заміщення голови районної державної адміністрації, першого заступника та заступника голови адміністрації, керівника апарату адміністрації у разі їх відсутності.

 

1.5.    Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником  юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2. Планування роботи районної державної адміністрації

2.1.    Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними) та оперативними (місячними) планами, які затверджуються головою  адміністрації.

 

2.2.  Планування роботи  місцевої  держадміністрації з підготовки проектів регуляторних 
актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України  "Про засади державної регуляторної
 політики у сфері господарської діяльності".
 

2.3.    Формування планів роботи районної держадміністрації здійснюється керівником апарату, відділом персоналу та організаційної роботи  апарату райдерж­адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдерж­адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно   до розподілу обов'язків). 

Планування роботи  місцевої  держадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів 
здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України   "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності".

                                                         

2.4.    Плани роботи районної держадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, державних і  обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. 

 

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

-        актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого  самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

 

-        перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

 

-        основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити питання:

 

-        підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

-        діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації,  місцевих громад з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

 

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації або місцевих громад, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ у відповідній  галузі або на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються  посадові особи, конкретні структурні підрозділи адміністрації, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

2.5.    Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

 

Питання виключається з плану роботи районної державної  адміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

 

2.6.    Робота управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації та підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються відповідно заступниками голови (згідно із розподілом обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

 

 

Формування зазначених планів роботи здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4. цього Регламенту.

 

2.7.    Пропозиції до плану роботи на наступний рік подаються у відділ персоналу та організаційної роботи апарату адміністрації не пізніше як за 15 днів до початку цього року, до плану роботи на наступний квартал - не пізніше як за 10 днів до початку цього кварталу, до плану роботи  на наступний місяць - не пізніше як за 10 днів до початку цього місяця.

 

2.8.    Річний план роботи формується не пізніше як за 5 днів до початку цього року, квартальний – не пізніше як за 5 днів до початку наступного кварталу, місячний – не пізніше як за 5 днів до початку наступного місяця.

 

2.9.    Річний план роботи районної державної адміністрації формується за такими розділами:

 

-        пріоритетні завдання та основні напрями роботи з реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Києво-Святошинського району на наступний рік (в економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері, в галузі промислового виробництва, в галузі цивільного захисту населення і територій, транспорту і зв’язку, будівництва та житлово-комунального господарства, у соціальній та гуманітарній сферах, у внутрішньополітичній діяльності);

 

-        питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації;

 

-        основні заходи організаційного та інформаційно-аналітичного   забезпечення виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Києво-Святошинського району на наступний рік.

 

2.10.  Поточний (квартальний) план роботи районної державної адміністрації формується за такими розділами:

 

-        питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації;

 

-        питання для внесення на розгляд апаратної наради у голови районної  державної адміністрації;

 

-        питання для вивчення в оперативному порядку;

 

-        питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів  України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, голови облдержадміністрації;

 

-        організаційно-масові заходи, що проводить райдержадміністрація.

 

2.11.  Пропозиції до оперативного (місячного) плану заходів районної державної адміністрації подаються до відділу персоналу та організаційної роботи  апарату адміністрації до 20 числа  кожного місяця  керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням профільного заступника голови, де зазначаються зміст заходу, дата, час, місце  проведення, хто прово­дить захід, коло запрошених та їх кількість.

 

Оперативний (місячний) план роботи районної державної адміністрації фор­муєть­ся за такими розділами:

 

-        питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації;

 

-        питання для внесення на розгляд апаратної наради у голови районної державної адміністрації;

 

-        заходи спрямовані на виконання в районі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;

 

-        питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, голови обласної та районної  державних адміністрацій;

 

-        надання практичної і методичної допомоги виконкомам місцевих рад району;

 

-        організаційно-масові заходи, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради.

 

2.13.  Проекти річного, квартального та місячного планів роботи адміністрації візуються всіма заступниками голови адміністрації,  керівником апарату адміністрації і подаються останнім на затвердження голові адміністрації.

 

Копії планів роботи адміністрації надсилаються структурним підроз­ділам адміні­страції, іншим виконавцям, зазначеним у планах.

 

2.14.  Контроль за виконанням планів роботи районної державної  адміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом з контролю загального відділу і відділом персоналу та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 
2.15. Підготовка звітності місцевої держадміністрації, передбаченої статтями  30 і 33 Закону України 
"Про місцеві державні адміністрації", проводиться  її апаратом на основі звітів структурних 
підрозділів місцевої  держадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, 
затверджених заступником голови 
(відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату місцевої держадміністрації.
 
Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються 
місцевою держадміністрацією та її структурними підрозділами.
 
Звіт про результати діяльності місцевої держадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті 
та у місцевих засобах масової інформації. 

 

3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

3.1.    Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

1)      опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;

 

2)      здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та питань управління персоналом;

 

3)      перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови  обласної та районної державних адміністрацій територіаль­ними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і   надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформаційних та інших матеріалів  з питань виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

 

4)      за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами  місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

 

5)      здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану  на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структур­ними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

 

6)      готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та питань управління персоналом, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

 

7)      опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

 

8)      здійснює організаційне забезпечення засідань колегії  райдержадміністрації, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступ­никами;

 

9)      організовує особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації і розгляд звернень, що надійш­ли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них  питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них,   розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунто­вані скарги і зауваження громадян;

 

10)     проводить відповідно до затвердженого головою районної держав­ної адміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної  державної адміністрації, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

 

11) організовує і забезпечує ведення діловодства у порядку,  передбаченому інструкцією з діловодства в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

 

12)     проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить  голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

13)     здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання пропускного режиму та режиму роботи в адміністративному будинку   районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку, відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

 

14)     провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує   та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері  охорони державної таємниці;

 

15)     забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації, оприлюднення нормативно-правових, регуляторних актів райдержадміністрації;

 

16)     виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

 

3.2.    Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання  покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими комітетами місцевих рад.

 

3.3.    Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

4. Реалізація державної політики з питань управління персоналом

 

4.1.    Відділ персоналу та організаційної роботи адміністрації забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у  державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження  та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

4.2.    Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

Прийняття громадян України на посаду державної служби до  районної державної адміністрації здійснюється за результатами конкурсу .

 

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь  вищої освіти не нижче:

-        магістра для посад категорії "А" (голова райдержадміністрації)   і  "Б" (заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників);

 

-        бакалавра, молодшого бакалавра для посад категорії "В" (інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б").

 

На державну службу не може вступити особа, яка:

 

-        досягла шістдесятип’ятирічного віку;

-        в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

 

-        має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така   судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

 

-        відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

 

-        піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 

-        має громадянство іншої держави;

 

-        не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

 

-        підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

 

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

 

-        для посад категорії "А" загальний стаж роботи не менше семи  років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б"   або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у  відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (набирає чинності з 01.05.2018);

-        для посад категорії "Б" досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності не менше двох років;

 

-        для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня   молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

 

Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

 

Порядок проведення конкурсу визначає:

 

1) умови проведення конкурсу;

 

2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;

 

3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;

 

4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

 

5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;

 

6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

 

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 

Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної  служби повторно, - з дня призначення на посаду.

 

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлюється випробування з метою перевірки відповідності   державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку (до шести місяців).

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби.

 

Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються  з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.

 

Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.

 

Встановлюється дев’ять рангів державних службовців:

 

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А" (голова райдержадміністрації) - 1, 2, 3 ранг;

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "Б" (заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників) - 3, 4, 5, 6 ранг;

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "В" (інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б") - 6, 7, 8, 9 ранг.

Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

 

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

 

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем  негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється.

 

За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг.

 

Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не  раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

 

4.3.    На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці. На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.

 

4.4.    Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених  завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

 

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

 

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців,  які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником   самостійного структурного підрозділу. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", здійснюється суб’єктом призначення.

Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днівпісля проведення оцінювання.

 

Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.

 

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

 

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів  його службової діяльності.

 

Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.

 

У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних  оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3  частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу».

 

4.5.    Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установ­леному порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

5. Організація роботи з документами

та контролю за їх виконанням

 

5.1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

 

         Інструкція з діловодства районної державної адміністрації затверджується її головою.

 

Організація діловодства в райдержадміністрації покладається на загальний відділ та самостійні структурні підрозділи (управління, відділи, сектори).

 

Основним завданням загального відділу є встановлення в райдержадміністрації єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

5.2.    Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату районної державної адміністрації та керівники її структурних підрозділів.

 

5.3.    Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих в райдержадміністрації документів, в яких встановлено завдання або які  містять питання, що потребують вирішення.

 

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених  актами законодавства, дорученнями Президента України,  Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями   голови обласної та районної державних адміністрацій, Верховної Ради  України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

 

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і  звернень  народних депутатів  України,

депутатів місцевих рад та інших документів здійснюється головним спеціалістом загального відділу з контролю, за розглядом звернень громадян – відділом звернень громадян апарату райдержадміністрації.

 

5.4.    Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних  адміністрацій розробляється план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань та спеціаліст, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

 

5.5. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і  доручень голови  обласної  та  районної  державних  адміністрацій, розглядом

 

звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

 

-        аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про  стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

 

-        систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

 

-        проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

-        розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, або його заступників.

 

5.6.    Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються виконавцями голові районної державної адміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови райдержадміністрації  або планом контролю.

 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної  адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

 

Про порушення строків подання зазначених у цьому пункті  матеріалів спеціаліст з контролю апарату адміністрації інформує  профільних заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.

 

5.7.    Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно облдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова районної державної адміністрації або особа, яка у встановленому порядку виконує його обов'язки.

 

5.8. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника відповідно до розподілу обов'язків та керівника апарату райдержадміністрації.

 

6. Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

6.1.    Районна державна адміністрація організовує в установленому  порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація   розгляду   звернень   громадян,  у тому числі ведення

діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається  на відділ звернень громадян апарату райдержадміністрації.

 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 

6.2.    Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

 

6.3. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації та інформаційний стенд.

 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

 

Відділ звернень громадян апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться  в них, розробляє   рекомендації,  спрямовані на усунення

причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, 
організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до 
Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

 

7.  Організація правового забезпечення

діяльності районної державної адміністрації

 

7.1.    Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань  структурним підрозділам райдержадміністрації здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

 

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної держадміністрації.

 

7.2.    У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та  законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів   України і   постановами   Верховної Ради України, прийнятими

відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями  голови обласної і районної державних адміністрацій.

 

7.3.          Основними завданнями юридичного відділу є:

 

-        правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

 

-        організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

 

-        підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

7.4.    Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

-        забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів  районної державної адміністрації;

 

-        проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності у відповідність з вимогами законодавства;

 

-        визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції Київської області;

 

-        надає методичну допомогу працівникам районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації   щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

 

-        представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

 

 

-        виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

8.  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії районної державної адміністрації

8.1.    Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

 

Завдання, функції, порядок утворення та ліквідації, порядок роботи  цих органів визначаються положеннями про них, що затверджуються головою адміністрації.

 

Організацію підготовки та проведення засідань консультативних,  дорадчих та інших допоміжних органів здійснюють структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації та посадові особи згідно із положеннями про ці органи.

 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при місцевій держадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від  03.11.2010 № 996 утворюється  громадська рада.

 

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

8.2.    Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції  районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників окремих структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

8.3. До складу колегії можуть входити за згодою керівники окремих  територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

 

До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

 

8.4.    Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні   не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові - у міру потреби.

 

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання  колегії, а також спільні засідання з колегіальними органами  інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

8.5.    Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

 

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження або доручення.

 

8.6. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

 

8.7.    У своїй роботі колегія керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим Кабінетом Міністрів України, Положенням про колегію  Києво-Святошинської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом

 

9. Порядок підготовки та проведення нарад

 

9.1.    Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

 

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

 

9.2.    Відповідні структурні підрозділи адміністрації та посадові особи, які забезпечують проведення наради, не пізніше як за день до заходу подають керівникові, який його проводить, перелік питань порядку денного, довідкові та аналітичні  мате­ріали, список запрошених, при потребі - пропозиції  щодо виступаючих тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, протоколювання наради, доведення прийнятих доручень до виконавців. За визначенням посадової особи, яка проводить нараду, порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань  на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

 

9.3.    Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше   ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і  прийняті за результатами розгляду рішення.

 

Протокол наради підписує головуючий. Протоколи зберігаються у структурних підрозділах райдержадміністрації, які забезпечували  проведення наради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників здійснює головний спеціаліст з контролю загального відділу апарату адміністрації.

 

9.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку доручення голови райдержадміністрації.

 

9.5.    Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

 

9.6.    Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається особою, яка проводить цей захід.

 

9.7. З метою координації діяльності заступників голови адміністрації,  керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдерж­адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району у голови адміністрації кожний другий та останній вівторок місяця проводяться апаратні наради.

 

У заступників голови адміністрації - з керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контро­люється ними відповідно до розподілу обов’язків  та у керівника апарату райдержадміністрації із керівниками структурних підрозділів апарату райдерж­адміністрації робочі наради проводяться по необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень

 

10. Розпорядчі документи районної державної адміністрації

 

10.1.  Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

 

10.2.  Розпорядження голови адміністрації є обов'язковими для виконання  на території району.

 

 

10.3. Розпорядження голови адміністрації друкуються на відповідних бланках, виготовлених типографським способом, підписуються головою адміністрації, додатки до них підписуються керівником апарату райдержадміністрації, а  у разі їх відсутності - посадовими особами,  які виконують їх обов’язки.

 

11.  Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень  голови районної державної адміністрації

 

11.1. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, територіальні органи центральних  органів виконавчої влади, районні підприємства, установи, організації (далі - інші органи).

11.2.  Пропозиції (лист з обґрунтуванням доцільності прийняття розпорядження та проект розпорядження) щодо необхідності прийняття розпорядження голови адміністрації з того чи іншого питання у встановленому порядку подаються на розгляд:

заступниками голови адміністрації - голові райдержадміністрації;

керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів - заступ­никам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

керівниками підрозділів апарату - керівникові апарату адміністрації.

 

11.3. За результатами розгляду внесених пропозицій голова адміністрації, заступники голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівник апарату визначають виконавців, яким доручають опрацювання проекту розпорядження та інших, пов’язаних з ним документів, визначених цим Регламентом.

 

11.4. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено одночасно кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

11.5.  Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із структурними підрозділами районної державної адміністрації, які задіяні у виконанні даного розпорядження, а у разі потреби з іншими органами.

 

Головний розробник проекту розпорядження за узгодженням із відповідними підрозділами апарату адміністрації визначає структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту, вживає вичерпних  заходів для  врегулювання  розбіжностей у їх позиціях   щодо проекту  

(проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження.

 

Візи проставляються на зворотному боці кожного аркуша проекту розпорядження.

 

Візи проставляються на примірниках розпоряджень, що залишаються в районній державній адміністрації. 

 

Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень. При цьому головний  розробник повинен додати до проекту розпорядження письмові докази подання такому  підрозділу проекту на розгляд.

 

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження, у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:

 

-        погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

 

-        висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

 

-        не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект  розпорядження стосується питань управління персоналом, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації або коли проект розпорядження погоджується не більше як із трьома заінтересованими структурними підрозділами адміністрації, іншими органами і при цьому  проект погоджено (завізовано) ними без зауважень.

 

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 

11.6.  За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження головний розробник, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із заінтересованими структурними підроз­ділами адміністрації, її апарату, іншими органами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

 

У разі коли такого узгодженого рішення не знайдено, проект  візується посадовою особою, яка має зауваження, із припискою  "Із зауваженнями", а зауваження, а також можлива інша редакція спірного пункту розпорядження викладаються нею письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень з відповідними пропозиціями, підписані керівниками відповідних структурних підрозділів адміністрації, органів, організацій, підприємств, додаються в обов'язковому порядку до проекту розпорядження.

 

11.7. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів  щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у  вигляді протоколу узгодження позицій, який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.

 

При цьому заступник голови може внести на розгляд голови райдержадміністрації проект розпорядження з розбіжностями з додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

 

11.8.  Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування  і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

 

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з питань управління персоналом, внесення змін до складу комісії, робочої групи тощо або з інших організаційних питань.

 

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

11.9. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються  в  текст  проекту  або  подаються   у   вигляді   проекту  окремого

розпорядження одночасно з основним проектом. До таких окремих проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця, у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

11.10.          У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються  особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

11.11.          Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило,  має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

 

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі  потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

 

11.12.          Проекти розпоряджень голови адміністрації у необхідних випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за виконанням розпоряджень.

 

Контроль за виконанням розпоряджень здійснюється головою   адміністрації особисто або за його визначенням заступниками голови адміністрації, керівником апарату.

 

Організація контролю за виконанням розпоряджень покладається на відповідний структурний підрозділ апарату адміністрації згідно із  затвердже­ною структурою.

 

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби  проміжні контрольні строки інформування обласної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 

11.13. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного  впливу  відповідно  до   вимог  Закону  України  "Про засади 

 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного  акта,затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня  2004 року № 308.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

 

-        копію  рішення  територіального органу Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про   задоволення   скарги   головного   розробника  щодо  відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного  впливу; 

 

-        копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

11.14.          У разі внесення проектів розпоряджень про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо виконання ними законів України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміні­страції, з метою забезпечення об'єктивного вивчення і критичного аналізу та оцінки їх діяльності, головою адміністрації, його заступниками утворюються, як правило, робочі групи у складі працівників апарату, інших структурних підрозділів адміністрації.

 

У доповідній записці робочої групи на ім'я голови адміністрації має бути дана об'єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, зазначені причини та названі конкретні посадові особи, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються акти зако­нодавства, доручення органів виконавчої влади  вищого рівня, недостатньо використо­вуються надані їм повноваження, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків. 

 

Із доповідною запискою повинен бути ознайомлений під розписку керівник органу, робота якого розглядається.

 

Загальний обсяг матеріалів разом з проектом відповідного  розпоряд­ження не повинен перевищувати, як правило, 8 сторінок.

 

11.15. Підготовлений проект розпорядження підписується (візується) керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 11.5.-11.14.  цього Регламенту.

 

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться  в  її  апараті  та  у  разі  потреби  здійснюється  редагування  його 

 

тексту і перевірка відповідності проекту вимогам Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної  державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання  посадової особи апарату адміністрації.

 

11.16. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату адміністрації.

 

11.17. У разі коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

 

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

 

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

 

-        перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

 

-        оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

 

-        перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам,  встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ  готує висновок.

 

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

11.18.          Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

 

11.19.          Завізовані в установленому порядку проекти розпоряджень голови адміністрації разом   з   документами,   на   підставі   чи   на   виконання   яких

приймаються розпорядження (акти, доручення органів вищого рівня, ініціативні листи – подання, заяви, довідки  тощо  з  відповідними  резолюціями

голови адміністрації, заступників голови адміністрації, керівника апарату адміністрації) та докумен­тами, зазначеними у пунктах 11.5., 11.7., 11.8., 11.9., 11.14., 11.18. цього Регламенту, розрахунком розсилання, контрольною карткою подаються до райдержадмі­ністрації у загальний відділ апарату,  де реєструються у відповідному журналі.

 

Разом з проектом розпорядження та матеріалами до нього головний розробник подає до райдержадміністрації його копію на електронних носіях.

 

Супровідний лист, пояснювальна записка, довідка про погодження, протокол узгодження позицій, у відповідних випадках - порівняльна таблиця підписуються керівником органу, що є головним розробником, а у разі відсутності керівника – особою, яка його заміщає.

 

11.20.          Проект розпорядження візується працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку уповноваженими працівниками юридичного та загального відділів, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими  заступниками голови)  тільки після візування проекту розпорядження головним розробником, заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами.

 

11.21.          Підготовлений відповідно до вимог цього Регламенту проект  розпорядження доповідається головним розробником керівникові апарату, який візує проект і подає його на підпис голові адміністрації.

 

11.22.          Доопрацювання проектів розпоряджень, у разі висловлення   зауважень головою адміністрації, організовується  керівником апарату адміністрації та здійснюється заступниками голови адміністрації відповідно  до розподілу обов’язків, керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації, інших органів, що вносили цей документ. Термін доопрацювання проекту розпорядження встановлюється головою адміністрації.

 

11.23.          Підписані розпорядження голови адміністрації надходять у загальний відділ, а розпорядження з питань управління персоналом - у відділ   персоналу та організаційної роботи апарату адміністрації.

 

Розпорядження реєструються в установленому порядку, їм присвоюється номер. Датою розпоряджень є дата їх підписання.

 

11.24. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

 

Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

         Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк  введення  їх у дію.

 

Розпорядження голови   місцевої  держадміністрації, що стосуються   прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк  набрання  чинності.

 

Розпорядження  голови місцевої держадміністрації, зазначені в
абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом  України "Про доступ до публічної інформації".

 

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються   на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

 

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

12. Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

12.1.  Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення Києво-Святошинського району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на  будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування

у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

12.2.  Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст,  мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

 

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

 

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

-        які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

-        яких результатів необхідно досягти;

-        які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

-        строк проведення обговорення.

 

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у  сфері господарської діяльності”.

 

12.3.  Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

 

Головний розробник подає уповноваженому структурному підрозділу районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

 

 

 

 

 

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

12.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

 

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

13.  Взаємовідносини районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

13.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

 

13.2. Документи, що адресуються керівництву обласної державної адміністрації та іншим вищим органам державної влади підписуються  головою райдерж­адміністрації.

 

Документи, що адресуються структурним підрозділам облдержадміністрації, можуть підписуватися заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівником апарату адміністрації.

 

Звернення і запити народних депутатів України розглядаються у встанов­леному чинним законодавством порядку.

 

13.4. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району подають пропозиції з питань, що потребують рішення обласної державної адміністрації, Кабінету Міністрів України та інших  вищих органів державної влади, до райдержадміністрації для розгляду та подальшого внесення їх до цих органів у встановленому порядку.

 

13.5. Взаємодія Києво-Святошинської районної державної адміністрації з Києво-Святошинською районною радою, з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування здійснюється шляхом визначення завдань, узгодження планів, дій, рішень.

 

13.6. Пропозиції щодо розгляду питань на сесії Києво-Святошинської  районної ради, а також проекти рішень ради, які вносяться райдержадміністрацією, подаються районній раді у встановленому порядку   і строки виключно за дорученням голови райдержадміністрації або його заступників відповідно до розподілу обов’язків. При цьому проекти районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного  розвитку району, цільових програм з інших питань, а також внесення змін до них подаються районній раді за обов'язкової умови поперед­нього схвалення  їх  районною  державною   адміністрацією.  Звіти   щодо   виконання

бюджету та зазначених програм подаються районній раді  тільки  за  підписом  голови  райдержадміністрації або  особи,  яка виконує його обов'язки, а в інших випадках (інформації, пояснювальні записки тощо) - одним із його заступників відповідно до розподілу обов’язків.

 

13.7. Структурні підрозділи райдержадміністрації, керівники підрозділів, які представляють райдерж­адміністрацію при розгляді питань на сесіях районної ради, засіданнях її постій­них комісій, інших заходах, що проводяться радою, чи можуть бути присутніми під час їх проведення, а також які повинні забезпечувати виконання рішень районної ради, визначаються головою райдержадмі­ністрації або його заступником відповідно до розподілу обов’язків.

 

13.8.  У разі безпосереднього звернення депутатів районної ради, голови ради, його заступників, працівників виконавчого апарату ради до керівників або працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань їх виробничої діяльності останні опрацьовують ці звернення лише  за дорученням відповідного заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

14. Забезпечення постійних контактів з

органами місцевого самоврядування

14.1.  Постійні контакти з органами місцевого самоврядування здійснюються:

 

-        із загальних питань діяльності виконкомів місцевих рад – відділом персоналу та організаційної роботи апарату адміністрації;

 

-        з питань діяльності виконкомів місцевих рад по інших питаннях – відповід­ними відділами і управліннями райдержадміністрації.

 

14.2. Доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень голови адміністрації, надсилання інших документів за підписом голови, заступників голови адміністрації, керівника апарату адміністрації проводиться загальним відділом адміністрації.

 

14.3.  Передача телефонограм здійснюється структурними підрозділами адміністрації, її апарату, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань, з дозволу керівників цих підрозділів.

 

14.4.  Надходження оперативної інформації щодо економічної, соціальної та суспільно-політичної ситуації в районі, діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується  відділом персоналу та організаційної роботи і сектором з питань   внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ.

 

Узагальнення та підготовка щоденної оперативної інформації про ситуацію в районі, щотижневої експрес-інформації, а також щомісячної інформації про важливі події суспільно-політичного життя району -  сектором  з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та  ЗМІ районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації  підпис      О.Д. Горін