ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Києво-Святошинської

районної державної адміністрації

Київської області

06 липня 2018 року № 468

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І. Загальні положення

1.      Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, її апарату та структурних підрозділів (далі - райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших працівників в органі  державної влади та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2.      Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними   службовцями та іншими працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3.      Правила внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації та загальними зборами державних службовців та інших працівників райдержадміністрації.

4.      Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації доводяться до відома всіх державних службовців та інших працівників, які працюють у райдержадміністрації, під підпис.

II. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації

1.      Державні службовці та інші працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.      Державні службовці та інші працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3.      Державні службовці та інші працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого   ставлення до колег та громадян.

4.      Державні службовці та інші працівники під час виконання
своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

III. Робочий час і час відпочинку

1.      Тривалість робочого часу для державних службовців та інших працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень.

2.      В райдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця по 8 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи прибиральниць та водіїв встановлюється за окремим гнучким графіком.

3.      Початок та кінець робочого часу - з 8.30 до 17.00.

Обідня перерва - з 13.00 до 13.30.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 30 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці та інші працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони  можуть відлучатися з місця роботи.

4.      Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5.      Працівникам забороняється відволікати державного службовця
від виконання його посадових обов'язків.

6.      Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному табелі робочого часу. 

7.      Вихід державних службовців та інших працівників за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома їхніх безпосередніх керівників. У райдержадміністрації відділом персоналу та організаційної роботи ведеться журнал відряджень працівників райдержадміністрації на підприємства та установи та журнал обліку виходу працівників на роботу, який знаходиться у приймальні голови райдержадміністрації.

IV. Порядок повідомлення державними службовцями та іншими працівниками про свою відсутність

1.      Державні службовці та інші працівники повідомляють свого безпосереднього керівника і відділ персоналу та організаційної роботи
райдержадміністрації про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

2.      У разі недотримання державними службовцями та іншими працівниками вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3.      У разі ненадання доказів державними службовцями та  іншими працівниками поважності причини своєї відсутності на роботі,   вони повинні подати письмові пояснення на ім'я голови  райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державних службовців та інших працівників в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1.      Для виконання невідкладних завдань та за потреби, державні службовці та інші працівники можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, згідно з графіком, який розробляється відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації в тому числі  у вихідні, святкові, неробочі дні з компенсацією за роботу відповідно  до законодавства або наданням іншого дня відпочинку.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а  також у вихідні, святкові та неробочі дні для кожного не повинна перевищувати 4 (чотири) години протягом двох днів поспіль і 120 (сто двадцять) годин на рік.

2.      У графіку чергування зазначаються: відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

3.      Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей  віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до  надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VI. Порядок доведення до відома державних службовців та інших працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1.      Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та інших працівників шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та іншого працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів.

2.      Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців та інших працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на веб-сайті райдержадміністрації.

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Голова райдержадміністрації зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і
гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені
відповідні функції.

2. Державні службовці та інші працівники повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державними службовцями
та іншими працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4.      За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з  охорони праці в райдержадміністрації відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

1.      Державні службовці та інші працівники зобов'язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у   зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

2.      Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації, начальником відділу персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця чи працівника.

IX. Заохочення за успіхи в роботі

1.   За сумлінне і зразкове виконання трудових та службових обов’язків, ініціативність та інші досягнення в роботі, а також до   державних, професійних свят, ювілейних дат тощо до працівників райдержадміністрації застосовуються різні форми заохочення: грошова винагорода (преміювання), нагородження Почесною грамотою та   Подякою Київської обласної державної адміністрації, нагородження  Грамотою та Подякою райдержадміністрації, в установленому чинним законодавством порядку тощо.                                                 
До нагородження Почесною грамотою та Подякою представляються особи на яких поширюється дія Закону України «Про місцеві   державні адміністрації». Особам, які нагороджуються Почесною грамотою облдержадміністрації вручаються цінні подарунки.          Особам, які нагороджуються Подякою облдержадміністрації  вручається одноразова винагорода.  Особам, які нагороджуються Подякою райдержадміністрації може вручатись цінний подарунок у встановленому законодавством порядку.             
2.                Заохочення оголошується розпорядженням голови обласної та районної державної адміністрації в урочистій обстановці та заноситься відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації до трудових книжок працівників райдержадміністрації у відповідності із правилами їх ведення.                                                                                                                                            
3.     За особливі трудові заслуги державні службовці   райдержадміністрації представляються до державних нагород та  присвоєння почесних звань, в установленому чинним законодавством порядку.
         4.     Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої службові обов'язки, виконують особливо важливі завдання надається перевага на  час просування по службі, достроковому присвоєнні чергового рангу державного службовця в межах відповідної категорії.
         5.     Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності,  ініціативності та дисциплінованості державних службовців райдержадміністрації.

X. Прикінцеві положення

1.     Недотримання вимог правил внутрішнього службового    розпорядку є підставою для притягнення державного службовця чи   іншого працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.     Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації.

    

 

Керівник апарату адміністрації          О.Д. Горін

Голова профспілкового комітету       О.Б. Дмитрієв

    

РЕГЛАМЕНТ Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області